top of page
row of houses banner

Lle ac Adfywio Trefol

Mae adfywio ar sail ardal sy'n cyfrannu'n gadarnhaol at hunaniaeth ardal, ei dengarwch a'i bywiogrwydd yn gofyn am strategaeth glir, cyllid parhaus ac ymgysylltiad a chefnogaeth gymunedol. Gall prosiectau adfywio effeithiol ddatgloi nifer o fanteision cymdeithasol, economaidd a diwylliannol yn eich ardal leol a thu hwnt. Gall hwyluso creu ymdeimlad o le a balchder, gan greu ymdeimlad o ddyhead a gweithredu fel catalydd ar gyfer buddsoddiad a gweithgaredd pellach.

row of houses banner

Yn Wavehill rydym yn:

  • Darparu gwerthusiad a modelu economaidd sy’n cydymffurfio â Thrysorlys ei Mawrhydi i lywio amcangyfrifon o’r enillion economaidd-gymdeithasol tebygol o fuddsoddi yn nyluniad a datblygiad eich rhaglen adfywio. Gallwn gynnal dadansoddiad cost budd cymdeithasol a dadansoddiad o’r effaith economaidd-gymdeithasol i nodi gwir raddfa’r gwerth ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys dadansoddi canlyniadau economaidd caled hyd at effeithiau catalytig adfywio, i'r amrywiaeth o fuddion cymdeithasol a gynhyrchir.

  • Datblygu sylfaen dystiolaeth trwy ymgynghori â'r gymuned a rhanddeiliaid wedi'i hategu gan amrywiaeth o ddata mesuradwy, wedi'i feincnodi yn erbyn lleoliadau eraill. Gall hyn eich helpu i flaenoriaethu gweithgaredd a sefydlu llinellau sylfaen priodol i adeiladu arnynt wrth sicrhau bod lleisiau lluosog yn cael eu cynrychioli trwy gydol y cyfnod cyflwyno.

Gyda phrofiad ar draws ystod o feysydd gwahanol gall Wavehill gefnogi eich rhaglen adfywio i ddangos yr effaith gymdeithasol ac economaidd drawsnewidiol y gall ei chael ar eich cymuned leol ac ehangach. Gyda gwybodaeth ddofn o'r amgylchedd ariannu cyfnewidiol a chymhleth a dealltwriaeth drylwyr o orchmynion lleol a chenedlaethol, gallwn weithio'n agos gyda chi.  Trwy ein dulliau egnïol at ymchwil, dadansoddi tystiolaeth a chynnal gwerthusiad, gallwn sicrhau bod eich gweithgaredd adfywio yn dangos ei werth ychwanegol llawn.

Astudiaethau Achos/Erthyglau

Cysylltiadau Allweddol

Cleientiaid

coreus logo
bottom of page