top of page
evaluation banner

Monitro a Gwerthuso

Mae gwerthuso polisïau, prosiectau a rhaglenni yn rhan hanfodol o gyflawni oherwydd mae'n helpu chi i ddysgu am yr hyn sy'n gweithio a sut i wneud eich ymyriadau'n fwy effeithiol ac dylanwadol. Mae’n helpu i ddangos i’ch cyllidwyr eich bod wedi cyflawni’r hyn y dywedasoch y byddech yn ei wneud a gall hefyd roi tystiolaeth i chi sy’n eich helpu i gyflwyno’r achos dros ragor o gyllid. Gall hefyd eich helpu i ddatblygu cynlluniau ar gyfer yr hyn y gallech ei gyflawni yn y dyfodol.

evaluation banner

Yn Wavehill rydym yn:

  • Darparu arbenigedd ynghylch prosesau, effaith wrthffeithiol, theori newid a gwerthusiadau economaidd. Mae gennym ddealltwriaeth fanwl o ganllawiau Llyfr Magenta a Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM, yr ydym yn eu cymhwyso’n rheolaidd i brosiectau o bob maint o raglenni llywodraeth genedlaethol i gynlluniau lleol ar raddfa lai.

  • Teilwra ein methodolegau gwerthuso i sicrhau eu bod yn bodloni eich holl ofynion chi a'ch cyllidwr. Rydym yn ateb y cwestiynau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, yn cyflwyno canfyddiadau mewn ffordd a all eich helpu i fynegi llwyddiannau eich prosiect a darparu cefnogaeth i chi ar bob cam i helpu i sicrhau gwerthusiad o ansawdd uchel.

Credwn y dylai gwerthusiad da fod yn ddefnyddiol - gan ddiwallu anghenion rhanddeiliaid allweddol, yn gredadwy - gan sicrhau gwrthrychedd a thryloywder, yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn gadarn - gyda methodolegau wedi'u cynllunio'n dda ac wedi'u gweithredu'n dda. Rydym yn gweithio'n agos gyda chi i sicrhau gwerthusiad o ansawdd uchel sy'n helpu i effeithio a gwella datblygiad polisi a phrosiectau ar bob lefel o lywodraeth ar draws y DU.

Astudiaethau Achos/Erthyglau

Cysylltiadau Allweddol

Cleientiaid

Cynnal y cardi logo
Exmoor national park
BEIS logo
Four Cymru logo
Rydw i newydd ddarllen gwerthusiad  EO4c, a oedd yn ddigon manwl i'm atgoffa beth oedd yn digwydd, ond yn ddigon bwrpasol i gadw fy sylw! Diolch i chi a'ch tîm am eich holl waith ar EO4c.

Rwy'n dysgu i hoffi a gwerthfawrogi monitro a gwerthuso ;-)
Steve Keyworth CGeog, Cyfarwyddwr
Systemau Amgylchedd
bottom of page