top of page
evaluation banner

Monitro a Gwerthuso

Mae gwerthuso polisïau, prosiectau a rhaglenni yn rhan hanfodol o gyflawni oherwydd mae'n helpu chi i ddysgu am yr hyn sy'n gweithio a sut i wneud eich ymyriadau'n fwy effeithiol ac dylanwadol. Mae’n helpu i ddangos i’ch cyllidwyr eich bod wedi cyflawni’r hyn y dywedasoch y byddech yn ei wneud a gall hefyd roi tystiolaeth i chi sy’n eich helpu i gyflwyno’r achos dros ragor o gyllid. Gall hefyd eich helpu i ddatblygu cynlluniau ar gyfer yr hyn y gallech ei gyflawni yn y dyfodol.

evaluation banner

Yn Wavehill rydym yn:

  • Darparu arbenigedd ynghylch prosesau, effaith wrthffeithiol, theori newid a gwerthusiadau economaidd. Mae gennym ddealltwriaeth fanwl o ganllawiau Llyfr Magenta a Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM, yr ydym yn eu cymhwyso’n rheolaidd i brosiectau o bob maint o raglenni llywodraeth genedlaethol i gynlluniau lleol ar raddfa lai.

  • Teilwra ein methodolegau gwerthuso i sicrhau eu bod yn bodloni eich holl ofynion chi a'ch cyllidwr. Rydym yn ateb y cwestiynau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, yn cyflwyno canfyddiadau mewn ffordd a all eich helpu i fynegi llwyddiannau eich prosiect a darparu cefnogaeth i chi ar bob cam i helpu i sicrhau gwerthusiad o ansawdd uchel.

Credwn y dylai gwerthusiad da fod yn ddefnyddiol - gan ddiwallu anghenion rhanddeiliaid allweddol, yn gredadwy - gan sicrhau gwrthrychedd a thryloywder, yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn gadarn - gyda methodolegau wedi'u cynllunio'n dda ac wedi'u gweithredu'n dda. Rydym yn gweithio'n agos gyda chi i sicrhau gwerthusiad o ansawdd uchel sy'n helpu i effeithio a gwella datblygiad polisi a phrosiectau ar bob lefel o lywodraeth ar draws y DU.

Astudiaethau Achos/Erthyglau

Cysylltiadau Allweddol

Cleientiaid

Cynnal y cardi logo
Mayor of london logo
Exmoor national park
BEIS logo
Four Cymru logo
"Ychwanegwch dysteb ac arddangos adborth cadarnhaol gan gleient neu gwsmer hapus."
Steve Keyworth CGeog, Cyfarwyddwr
Systemau Amgylchedd
bottom of page