top of page
Open book banner

Cyflogadwyedd, Addysg a Hyfforddiant

Mae'r ffordd i recriwtio, cadw a datblygu'r gweithlu ym marchnad swyddi'r DU yn gymhleth. Mae yna unigolion sydd angen cymorth i oresgyn rhwystrau lluosog gan gynnwys heriau addysgol, cymdeithasol neu economaidd i ymuno â'r farchnad lafur. Mae busnesau am gadw talent ac uwchsgilio eu gweithlu presennol. Gall y busnesau hyn fod yn ymateb i newidiadau mewn arferion gwaith, anghenion sgiliau sy'n dod i'r amlwg sy'n canolbwyntio ar ofynion gwyrdd neu ddigidol, arloesi mewn cynhyrchion a gwasanaethau neu bwysau ehangach yn y farchnad neu gystadleuaeth. Ar y naill ben a’r llall i’r sbectrwm hwn, bydd angen dull amlddisgyblaethol, cynhwysol, wedi’i deilwra arnoch i fynd i’r afael â’r heriau hyn.

adult learning and training banner

Yn Wavehill rydym yn:

  • Deall yr agenda arloesi a sgiliau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Rydym yn gweithio'n agos gyda chlystyrau rhanbarthol a phartneriaethau sgiliau i nodi'ch bylchau a'ch anghenion sgiliau lleol ochr yn ochr â thueddiadau cenedlaethol a dadansoddiadau o ofynion sgiliau'r dyfodol.

  • Adeiladu ar ein hanes cryf o werthusiadau rhaglenni a'n harbenigedd mewn cyflogadwyedd a sgiliau.  Mae hyn yn eich galluogi i ddatblygu cymorth â ffocws i'r rhai sydd allan o waith, y rhai sy'n uwchsgilio tra mewn

cyflogaeth, yn ogystal â buddiolwyr i swyddi mwy hirdymor a chynaliadwy.

  • Yn gallu darparu dulliau cymysg neu aml-ddull i chi sy'n deall yn iawn pa gymorth â ffocws sydd ei angen ar eich prosiect. Gallwn gael mewnwelediad gan y rhai sy'n wynebu rhwystrau lluosog a chan grwpiau anodd eu cyrraedd fel y gallwch ddarparu cymorth â mwy o ffocws i fuddiolwyr eich prosiect sy'n helpu i feithrin sgiliau a hyder.

Gallwn eich helpu i ganolbwyntio ar yr effaith economaidd a chymdeithasol y mae rhaglenni cyflogadwyedd yn ei chael yn eich cyd-destun lleol a chenedlaethol. Gall ein sylw manwl ar y daith y mae buddiolwyr yn ei dilyn o ddiweithdra neu anweithgarwch economaidd tuag at gyflogaeth ddiogel lywio eich rhaglen neu bolisi yn well. Mae ein profiad yn cynnwys cynghori llywodraethau cenedlaethol a lleol, sefydliadau elusennol, y sectorau gwirfoddol a chymunedol. Mae’n seiliedig ar ddiddordeb gwirioneddol ymhlith ein staff i ganfod atebion ymarferol ar gyfer y rhai sydd, yn aml, sydd bellaf i ffwrdd o’r farchnad lafur, ac i gefnogi’r gwaith o gyflawni rhaglenni sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol sy’n newid bywyd i’r bobl hynny.

Astudiaethau Achos/Erthyglau

Cysylltiadau Allweddol

Cleientiaid

WCVA Logo
Collection of logos including Motiv8, Athena, Lottery Community Fund and EU
Diolch am eich cyflwyniad gwych o ganfyddiadau'r gwerthusiad. Gwnaeth Wavehill gwaith arbennig o werthu Motiv8 i'r gynulleidfa, ac roedd y cyflwyniad yn hynod o ddeniadol fel bob amser. Roedd yn wych eich cael chi yno i gefnogi'r digwyddiad ac i rannu eich gwybodaeth a'ch arbenigedd.
Motiv8
bottom of page