top of page
  • Marianne Kell

Asesiad Crynodol Prosiect Brainwave: Astudiaeth AchosBlack and White cows standing in the field with the sun rising in the background

Cyd-destun

Prosiect ymchwil oedd Brainwave i gefnogi blaenoriaeth strategol Llywodraethau Iwerddon a Chymru i ddatgarboneiddio eu sectorau amaethyddol ac yn y pen draw i gefnogi eu pontio i sero net. Mae'r sector amaethyddol, yn enwedig y diwydiannau cig eidion a llaeth yn rhan annatod o'r ddwy economi ac maent yn arbennig o bwysig ar gyfer datblygu economaidd gwledig.  Fodd bynnag, cydnabyddir bod ffermio gwartheg yn garbon ddwys a thrwy leihau ei effaith amgylcheddol bydd hyn  yn cefnogi pontio i ddyfodol mwy cynaliadwy.


Er mwyn helpu i fynd i'r afael â her gweithgareddau amaethyddol ar yr amgylchedd naturiol, heb gael effaith negyddol ar ddatblygiad gwledig a gweithgareddau amaethyddol, ceisiodd Brainwave weithredu dull economi gylchol. Mae'r prosiect wedi bod yn treialu'r defnydd o systemau technolegol newydd arloesol i dyfu llinad y dŵr  ( Duckweed Lemna minor) mewn amgylchedd dan do rheoledig yn ogystal ag  gwastraff fferm (slyri).


Mae llinad y dŵr   yn gnwd protein uchel gydag eiddo defnyddiol ar gyfer defnydd economi gylchol gan ei fod yn amsugno maetholion gormodol fel nitradau a ffosffadau a ddefnyddir mewn gwrtaith amaethyddol, gan ychwanegu gwerth, a lleihau niwed amgylcheddol trwy lanhau gwastraff fferm. Gellir defnyddio llinad y dŵr  hefyd fel porthiant anifeiliaid ar gyfer da byw, a thrwy hynny leihau dibyniaeth ffermwyr Iwerddon a Chymru ar gynhyrchion soi sydd wedi'u mewnforio. Yn y dyfodol, mae gan hyn y potensial i leihau costau a chynyddu gwytnwch sectorau amaethyddol Iwerddon a Chymru wrth  wella'r amgylchedd naturiol.


Cam cyntaf y Prosiect Tonnau Ymennydd oedd prosiect 3.5 mlynedd a ariannwyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) trwy Raglen Gydweithredu Iwerddon Cymru. Fe'i cyflwynwyd gan Goleg Prifysgol Cork (UCC) mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth (PA) rhwng 2019 a 2023.

 

Dull

Roedd y gwerthusiad yn cydnabod bod prosiect Brainwave yn dal cam cynnar datblygiad technolegol y systemau tyfu llinad y dŵr   , gyda'r bwriad o gynyddu a, yn y tymor hir, fasnacheiddio'r systemau tyfu dan do ac yn yr awyr agored. Gan weithio ar y cyd ag UCC a PA, cynhaliodd Wavehill ddau weithdy ar-lein i ddatblygu fframwaith gwerthuso. Cipiodd hyn effeithiau'r prosiect ac arweiniodd at well dealltwriaeth o'r hyn y bydd angen i'r camau nesaf fod wrth ddatblygu parodrwydd technolegol y systemau tyfu llinad y dŵr.


Nod y prosiect canolog oedd creu ymdeimlad o berchnogaeth i ddatgarboneiddio'r sector ymhlith y gymuned ffermio yng Nghymru ac Iwerddon. Mae tîm y prosiect yn cydnabod y byddai gweithredu ffyrdd newydd o weithio a ddatblygodd ymagwedd economi gylchol a gefnogodd bontio gwyrdd yn fwy effeithiol pe bai rhanddeiliaid allweddol fel ffermwyr a chyflenwyr amaethyddol yn cymryd rhan. Ochr yn ochr â datblygu prototeipiau technolegol a phrofion ar raddfa fach, felly ymgysylltodd tîm y prosiect â rhanddeiliaid allweddol i gefnogi datblygiad system economi gylchol newydd. Roedd hyn yn helpu i sicrhau bod unrhyw arloesiadau technolegol a systemau newydd yn cyd-fynd â'u hanghenion.


Felly, ymgysylltodd y gwerthusiad â rhanddeiliaid allweddol sy'n cynrychioli'r gymuned ffermio yng Nghymru ac Iwerddon i fesur eu dealltwriaeth o fuddion y system newydd a chipio eu safbwyntiau ar sut y gall llinad y dŵr  ychwanegu gwerth at weithgareddau ffermio presennol. Roedd hyn yn ategu dadansoddiad o'r gweithgareddau profi systemau technoleg. Roedd y gwerthusiad hefyd yn nodi bylchau yn y strategaeth ymgysylltu â rhanddeiliaid. Roedd hyn yn caniatáu i dîm y prosiect nodi pwy i weithio'n agosach efo yn y dyfodol i gefnogi datblygiad pellach  o’r systemau technolegol. Roedd y dull hwn yn cefnogi datblygiad y systemau tyfu llinad y dŵr  o'r cam prawf cysyniad cychwynnol i brofi'r system mewn amgylchedd gweithredol.


Ardrawiad

Dangosodd y gwerthusiad fod yr ymgysylltiad cychwynnol â rhanddeiliaid yn y gymuned ffermio yn sylfaen gref i'r prosiect. Sefydlodd fod cefnogaeth glir i'r prosiect a chydnabyddiaeth o werth posibl dull yr economi gylchol o ymdrin â gweithgareddau ffermio yng Nghymru ac Iwerddon. Roedd hefyd yn darparu sylfaen dystiolaeth wyddonol ar gyfer y system tyfu llinad y dŵr  a chymhwyso llinad y dŵr  mewn lleoliad ffermio. Rhannwyd y dystiolaeth hon yn eang mewn cyfnodolion academaidd a chyhoeddiadau ar gyfer y gymuned wyddonol ledled y byd.


Roedd ein gwaith yn darparu argymhellion ar ymgysylltu â rhanddeiliaid dyfnach ac ehangach. Awgrymodd hefyd y camau nesaf a myfyrdodau ar gyflawniadau'r systemau profi hyd yn hyn. Ers hynny, mae'r prosiect wedi datgloi cyllid ychwanegol gan yr UE a Llywodraeth Iwerddon i ddatblygu a mireinio'r systemau tyfu dan do ac awyr agored ymhellach, gan gefnogi datblygiad pellach y lefelau parodrwydd technoleg ar y llwybr tymor hir i fasnacheiddio'n llawn.

Comments


bottom of page