top of page
  • Writer's pictureDeclan Turner

Gweledigaeth strategol, arloesedd a sgiliau; sut mae gogledd Dyfnaint yn defnyddio yn defnyddio technoleg forwrol lân ar gyfer datblygu economaidd a mynd i'r afael â heriau symudedd cymdeithasol.

Ym mis Ionawr 2023 sicrhaodd Cyngor Torridge £15.6m drwy'r Gronfa Codi'r Gwastad (LUF). Bydd y cyllid hwn yn cefnogi datblygiad Canolfan Arloesi Morwrol Glân Appledore (ACMIC), sy'n ceisio sefydlu Torridge a gogledd ehangach Dyfnaint fel cyrchfan ymchwil a datblygu byd-eang blaenllaw ar gyfer arloesi mewn technoleg forwrol lân a diwydiannau ategol, yn ogystal â darparu catalydd ar gyfer swyddi ac adfywio economaidd yn yr ardal.


Mae Wavehill yn ymgymryd â monitro a gwerthuso'r ACMIC yn barhaus. Mae'n broses aml-flwyddyn ac yn werthusiad effaith. Mae dadansoddiad sylfaenol ar lefel rhaglen yn cael ei gwblhau nawr, gyda gwerthusiad proses yn 2025/26 pan fydd y ganolfan yn cael ei hadeiladu, a gwerthusiadau effaith blynyddol hyd at 2030. Bydd hyn yn helpu i ddangos gwerth y fenter yn ogystal â darparu atebolrwydd am yr Gronfa Codi'r Gwastad (LUF) a gyhoeddwyd gan yr Adran Codi'r Gwastad, Tai a Chymunedau (DLUHC). Mae ein gwaith hefyd yn archwilio'r gofynion a'r ddarpariaeth sgiliau lleol gan y bydd y safle yn cynnal Canolfan Symudedd Glân y Dyfodol o Brifysgol Caerwysg, yn ogystal â chael cynrychiolaeth o Brifysgol Plymouth a gweithio'n agos i ddarparu mynediad ac ysbrydoliaeth i'r coleg lleol, Petroc.


Ar yr un pryd, bydd y gwerthusiad hefyd yn meincnodi ac yn olrhain effaith y prosiect ar gyflwr dyhead a balchder lle yn lleol, gan sicrhau bod y gymuned wir yn elwa o'r buddsoddiad a'r twf economaidd sydd o'n blaenau.


Gweledigaeth strategol

Mae'r rhain yn amseroedd cyffrous i ranbarth Gogledd Dyfnaint a Torridge ar ffrynt morwrol. Yn ogystal â'r ACMIC yn Appledore, mae yna nifer o fentrau a chyfleoedd yng ngogledd Dyfnaint i gefnogi ynni glân, cynaliadwyedd a sero net. Mae'r rhain yn cynnwys atgyfodi iard longau Harland & Wolff yn Appledore, cynlluniau Ystâd y Goron i brydlesu gwely'r môr yn y Môr Celtaidd ar gyfer 4.5GW cychwynnol o ffermydd gwynt alltraeth arnofio (FLOW), a fyddai'n gwneud y prydlesi hynny'n brydlesi mwyaf yn y byd ar hyn o bryd, y fferm wymon drwyddedig MMO fwyaf yn y DU oddi ar lannau Hartland a diddordeb sylweddol gan y sector preifat ynghylch defnyddio hydrogen gwyrdd yn y dyfodol.


Gyda Chanolfan y Brifysgol yn Petroc yn Barnstaple yn ymwneud yn helaeth â chryfhau piblinellau sgiliau ar gyfer pob oedran, gan gynnwys trwy'r Lab Byw Gofod Amgylcheddol sydd newydd ei agor o'r Catapwlt Cymwysiadau Lloeren a'r ffaith ei fod yn ffurfio canolbwynt peirianneg Sefydliad Technoleg De-orllewin Lloegr, mae yna bellach ystod o asedau arloesol i gefnogi twf lleol.


Er mwyn cefnogi a gwneud y gorau o'r cynlluniau hyn a chynlluniau eraill mae Torridge a Chynghorau Dosbarth Gogledd Dyfnaint hefyd wedi contractio Wavehill i gyflawni strategaeth twf morwrol lân. Bydd ein gwaith yn gosod y weledigaeth ac yn darparu achos busnes strategol manwl a fydd yn galluogi'r Cynghorau i ddangos y rhesymeg dros fuddsoddi yn y sector morwrol glân ar draws gogledd Dyfnaint a rhanbarth ehangach Calon y De Orllewin LEP. Bydd hyn yn cael ei gryfhau gan y Bartneriaeth Codi'r Gwastad y mae Torridge wedi'i ffurfio gyda'r Llywodraeth ganolog i gyflymu cyfleoedd trawsnewidiol ar draws yr ardal. Gyda'i gilydd bydd y gweithgareddau hyn yng ngogledd Dyfnaint yn darparu signalau difrifol ar gyfer.

Commentaires


bottom of page