top of page
  • Writer's pictureWavehill

Balchder a Chynhwysiant

A mixed-race male couple wearing t-shirts sit cross-legged on the grass with a female friend, all are laughing. She is wearing a white vest tip with a rainbow flag across it.

Mae amrywiaeth a chynhwysiant yn hanfodol trwy gydol y flwyddyn. Mae Mis Pride yn rhoi amser i ni oedi a myfyrio ar ein gweithredoedd a'n dulliau. Mae'r ffordd yr ydym yn ymgymryd â'n hymchwil i fod yn fwy cynhwysol yn rhan hanfodol o'r myfyrdod hwn. Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, rydym wedi bod yn gwneud llawer o waith mewnol i adolygu a chryfhau ein harferion a'n dulliau ymchwil cynhwysol. I ni, mae hyn yn bwysig er mwyn sicrhau bod pob llais yn cael ei glywed a'i gynrychioli. Mae ymgysylltu â chymunedau amrywiol, fel y gymuned LGBTQ+, yn cyfoethogi ein dealltwriaeth ac yn cryfhau'r canlyniadau i'r cymunedau hynny yr ydym yn ymgysylltu â nhw.  


Mae mwy o ymwybyddiaeth yn gyrru arloesedd a chynnydd. Mae'n cefnogi gwneud penderfyniadau mwy cynhwysol a gwybodus. Bu newid yn y ffordd y mae ein diwydiant yn ymgorffori lleisiau amrywiol mewn arferion gwerthuso. Er enghraifft, roedd newidiadau i'r cyfrifiad diwethaf yn cynnwys cwestiynau dyfnach am y gymuned LGBTQ+. Gellir gwneud mwy. Trwy ymgorffori safbwyntiau amrywiol yn weithredol, gallwn ysgogi newid ystyrlon a meithrin amgylchedd lle mae pawb yn teimlo eu bod yn cael eu gweld a'u parchu. 


Mae'r Gymdeithas Ymchwil i'r Farchnad (MRS) wedi datblygu Addewid Cynhwysiant. Mae un o'r pileri yn canolbwyntio ar ddylunio ac ymddygiad ymchwil, gan ganolbwyntio ar gynrychiolaeth i bawb. Mae'n cynnwys:  


  • Ystyriaeth weithredol o ddyluniadau a methodolegau ymchwil cynhwysol   

  • Cyfathrebu tryloyw yr arfer samplu o fewn prosiectau, yn enwedig pan fydd hawliadau o gynrychiolaeth genedlaethol yn cael eu gwneud 


Fel llofnodwyr balch i'r addewid hwn, rydym wedi defnyddio addewid MRS fel fframwaith i strwythuro ein dull Ecwiti, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) i adlewyrchu ein hymrwymiadau yn well ar draws pob maes o'r addewid. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiadau ynghylch tâl staff, amrywio cynrychiolaeth staff ac uwch arweinyddiaeth, a chreu diwylliant croesawgar a diogel i bawb yr ydym yn gweithio gyda nhw. Fel fframwaith, mae wedi rhoi strwythur i ni ar gyfer ein dull gweithredu EDI ar draws ein holl arferion gwaith sy'n sicrhau atebolrwydd wrth i ni barhau i symud ymlaen ac esblygu. 

Comments


bottom of page