top of page
  • Writer's pictureWavehill

Asesiad Effaith Economaidd a Cymdeithasol S4C – Hysbysiad Preifatrwydd

Mae Wavehill yn cynnal ymchwil ar ran S4C i asesu ac arddangos effaith eu gweithgareddau, gan gynnwys cynhyrchu cynnwys, ar y gymuned leol, ac economïau Cymru a’r DU.


Mae S4C wedi rhannu eu data gwariant gyda ni ac rydych chi wedi cael eich adnabod fel cyflenwr allweddol i S4C o ran cyfrannu at a chefnogi ei gweithgareddau. Mae eich sefydliad wedi derbyn £5,000 neu fwy mewn incwm gan S4C yn y flwyddyn adrodd 2022/23 a hoffem olrhain sut mae’r incwm hwnnw wedi’i wario wedyn yn eich cadwyn gyflenwi i fwydo i mewn i’n hasesiad o’r effaith economaidd.


Mae cymryd rhan yn yr ymchwil yn wirfoddol ond bydd yn gymorth mawr i ddarparu tystiolaeth amhrisiadwy i helpu i ddangos, gan gynnwys at ddibenion gwneud achosion ac ariannu, effaith gweithgareddau S4C a’u pwysigrwydd i’r economi. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan cyn neu yn ystod y drafodaeth a gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych.


Cedwir unrhyw wybodaeth fasnachol a gesglir fel rhan o'r ymchwil yn gyfrinachol. Os bydd angen, gallwn gytuno i Gytundebau Peidio â Datgelu i roi mwy o hyder. Ni fydd eich ymateb i'r cwestiynau a'r ymarfer casglu data yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at eich adnabod chi neu'ch sefydliad. Defnyddir y wybodaeth at ddibenion ymchwil yn unig i lywio'r asesiad effaith hwn. Bydd adroddiadau a gynhyrchir gan Wavehill ar ran S4C o unrhyw ddadansoddiad yn cynnwys cyfanswm ffigurau gan yr holl gyflenwyr yn unig ac ni fyddant yn caniatáu i sefydliadau unigol gael eu hadnabod.


Caiff eich data personol a data eich cwmni eu dileu o fewn chwe mis i ddiwedd y prosiect ym mis Tachwedd 2023. Dim ond mewn perthynas â’r prosiect hwn y bydd y data a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio ac ni chaiff ei rannu ag S4C nac unrhyw un arall. Cedwir y data yn ddiogel a dim ond at ddibenion ymchwil anfasnachol y caiff ei ddefnyddio. Nid ydym yn rhannu nac yn defnyddio eich gwybodaeth at ddibenion masnachol neu farchnata.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â Michael Pang o Wavehill (michael.pang@wavehill.com ) neu Geraint Pugh o S4C (geraint.pugh@s4c.cymru)


O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl i:

  • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan S4C.

  • Ei gwneud yn ofynnol i S4C gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

  • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (o dan rai amgylchiadau).

  • Er mwyn (o dan rai amgylchiadau) cael eich data ei ‘ddileu’.

Cysylltwch ag S4C os hoffech wneud unrhyw un o'r pethau hyn.


Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â’ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan https://ico.org.uk/, neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF.


Int. Ref 733-23

Comments


bottom of page