top of page
  • Writer's pictureWavehill

Gall ymagwedd sy'n seiliedig ar dystiolaeth Wavehill eich helpu i wneud penderfyniadau gwell

Gan ddefnyddio dull sy’n seiliedig ar dystiolaeth, rydym yn eich helpu i wneud penderfyniadau gwell yn seiliedig ar ymchwil gadarn, tystiolaeth ddibynadwy, a sail resymegol glir.

Yn Wavehill rydym yn darparu ymchwil, dadansoddiad a gwerthusiad cymdeithasol ac economaidd diduedd i chi trwy ein dull gweithredu seiliedig ar dystiolaeth. Mae ein dull cydweithredol yn eich galluogi i wneud penderfyniadau gwell, mwy amserol a gwybodus. Rydym yn gweithio gydag ystod eang o sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, gyda grwpiau cymunedol bach, ac ar draws pob lefel o lywodraeth yn y DU. Rydym yn eich helpu i lywio’r tirlun polisi a chyllid newidiol ar draws y DU. Gan dynnu ar dri degawd o brofiad rydym yn bartner annibynnol y gellir ymddiried ynddo. Gan gydweithio'n agos â chi, rydym yn sicrhau eich bod yn cael y gwerth mwyaf posibl a'r canlyniad gorau ar gyfer eich strategaeth, prosiect, rhaglen neu bolisi.


Mae ein gwerthoedd a'n hethos yn arwain sut rydym yn gwneud busnes.

Yn 2020, daeth Wavehill yn gwmni sy’n eiddo i’r gweithwyr. Mae hyn wedi sicrhau mwy o fewnbwn a mwy o atebolrwydd ar draws pob lefel o'r busnes. Mae’r strwythurau sydd ar waith yn galluogi staff i fynegi’r hyn sydd bwysicaf iddynt a rhannu’n well yn llwyddiant Wavehill. Mae’r broses o ddod yn eiddo i’r gweithwyr wedi ein galluogi i wreiddio ein gwerthoedd yn benodol fel cwmni. Mae'n sbardun hanfodol ar gyfer y ffordd yr ydym yn ymddwyn fel busnes yn ogystal ag arwain y gwaith a wnawn. Rydym ar daith ac wedi ymrwymo i wella ein gwerth cymdeithasol fel cwmni gan gynnwys ein effaith amgylcheddol a thrwy ymgorffori cydraddoldeb, amrywiaeth, a chynhwysiant yn ein harferion gwaith.

Related Posts

Comments


bottom of page