top of page
  • Writer's pictureWavehill

Buddion cymunedol: Addewid 1% Wavehill.

O gasgliadau banciau bwyd i lanhau traethau, dros y blynyddoedd mae Wavehill wedi cefnogi mentrau lleol ac elusennau o amgylch yr ardaloedd y mae ein swyddfeydd wedi'u lleoli ynddynt. Credwn fod gan fusnesau gyfrifoldeb i ddefnyddio eu hadnoddau i gael effaith gadarnhaol, boed hynny sut maent yn rheoli eu heffaith amgylcheddol neu sut maent yn cefnogi eu cymunedau lleol. Mae'r ymdeimlad hwn o gymuned a rhoi wedi'i wehyddu i wead Wavehill ac mae'n biler allweddol o'n hymrwymiadau gwerth cymdeithasol.

Newid agwedd tuag at roi cymunedol.

Wrth i ni drosglwyddo i gwmni sy'n eiddo i weithwyr (EO), lle mae gan ein staff fwy o fewnbwn i gyfeiriad strategol Wavehill, roedd ymdeimlad cynyddol y gallai ein dull o gefnogi ein cymunedau lleol gael ei gydlynu'n well. Fel cwmni EO mae'r holl staff hefyd yn elwa ar lwyddiant Wavehill ar y cyd, trwy gynllun bonws rhannu elw. I'r gwrthwyneb, roeddem hefyd eisiau sicrhau y gall ein helw gael effaith gadarnhaol ar ein cymunedau hefyd. Achos, roeddem yn cydnabod dylai ein hadnoddau ar gyfer rhoi gael eu dosbarthu'n fwy cyfartal ar draws ein lleoliadau swyddfa ledled y DU.


Felly llynedd, fe benderfynon ni i gymryd agwedd fwy strwythuredig tuag at ein rhoi cymunedol. Roeddem am ddangos ein hymrwymiad i achosion cymdeithasol ac amgylcheddol yn well a darparu dull mwy ystyriol a chyson o gefnogi'r cymunedau lleol yr ydym wedi'u lleoli ynddynt.


Addewid o 1%

Rydym wedi ymrwymo i gyfrannu 1% o'n helw blynyddol. Mae hyn wedi'i rannu'n gyfartal rhwng ein pedwar lleoliad swyddfa yn Aberaeron, Bryste, Llundain a Newcastle. Mae pob swyddfa yn enwebu rhestr hir o sefydliadau y maent am eu cefnogi. Yn dilyn proses fetio fewnol, gwahoddir cydweithwyr wedyn i bleidleisio dros eu hachos neu elusen a ffefrir. Yn ogystal â thaliad , mae gan bob swyddfa berchnogaeth hefyd i ddatblygu cysylltiadau cryfach â'u helusen ddewisol dros y flwyddyn.


Pwy ydyn ni'n eu cefnogi y flwyddyn hon?

Aberaeron

Yn Aberaeron mae cydweithwyr wedi dewis cefnogi TirCoed. Maent yn canolbwyntio ar ddatblygu cymunedau gwledig cynaliadwy ffyniannus, gan greu cyfleoedd gwaith i unigolion difreintiedig drwy gysylltiadau â'r tir a choetir. Eu nod yw cysylltu pobl â'r tir (Tir) a choedwigoedd (Coed) drwy ddarparu rhaglenni hyfforddiant, dysgu a lles ledled Cymru wledig.


Bryste a Llundain

Eleni mae cydweithwyr o'r ddwy swyddfa yma wedi dewis cefnogi Ymddiriedolaeth Trussel. Rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023, dosbarthodd banciau bwyd yn rhwydwaith Trussell Trust ledled y DU bron i 3 miliwn o barseli bwyd i bobl sy'n wynebu caledi, cynnydd o 37% o'r un cyfnod y llynedd a chynnydd o 120% o'i gymharu â 5 mlynedd yn ôl. Nid yn unig y mae Ymddiriedolaeth Trussel yn cefnogi rhwydwaith o fanciau bwyd mewn cymunedau lleol ledled y DU, ond maent hefyd yn gweithio'n ddiflino i ymgyrchu i godi ymwybyddiaeth o achosion sylfaenol pam mae pobl yn gorfod defnyddio banciau bwyd.


Newcastle

Yn Newcastle, mae cydweithwyr wedi dewis cefnogi People’s Kitchen . Gan ddarparu cyfeillgarwch a bwyd i bobl agored i niwed yn Newcastle, mae Cegin y Bobl yn cael ei rhedeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr. Maent yn ceisio cefnogi'r rhai mewn angen a allai fod yn byw mewn tlodi, mewn perygl o ddigartrefedd, yn ddi-waith neu sy'n unig.


Sut y gallwch chi helpu

Rydym yn gyffrous iawn am sut y gallwn gefnogi'r sefydliadau anhygoel hyn dros y flwyddyn i ddod. Rydym yn gobeithio defnyddio ein platfform i godi ymwybyddiaeth o'r sefydliadau hyn a dysgu mwy am y gwaith y maent yn ei wneud. Gallwch hefyd ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith gyda phob sefydliad. Gallwch hefyd gysylltu â nhw'n uniongyrchol i ddarparu unrhyw gymorth neu arian sydd mawr ei angen.


Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am y broses EO a'n hymrwymiad i'r addewid o 1%, cysylltwch ag Andy Parkinson.

Comments


bottom of page