top of page
  • Writer's pictureMegan Clark

Cyflwyno Pythefnos 9 Diwrnod yn Wavehill; treial sy'n seiliedig ar ganlyniadau

Mae pandemig Covid-19 wedi herio busnesau i bentyrru a newid, mabwysiadu arferion newydd a chyflymu trawsnewid digidol. Mae hyn wedi arwain at lawer o fusnesau'n adolygu eu patrymau gweithio, gyda chynnydd mewn arferion gweithio hybrid a hyblyg. Mae hefyd wedi arwain at ffrwydrad o ddiddordeb mewn llai o wythnos waith. Yn y DU, cyflwynwyd cynnig trawsbleidiol i'r Senedd ym Mehefin 2020 yn ceisio cyflwyno wythnos pedwar diwrnod, i gydnabod effeithiau cymdeithasol y pandemig. Mae'r syniad o wythnos waith is yn cael momentwm ar draws busnesau yn y DU, gyda rhaglen beilot fawr wedi'i lansio yn y DU yn 2022 gan 4 Day Week Global.


Mae Wavehill yn gwmni sy'n eiddo i'r Gweithwyr sy'n gweithredu er budd gweithwyr fel casgliad. Mae hyn yn adlewyrchu bod gwerth y cwmni yn y staff; y wybodaeth, yr arbenigedd, a'r ethos a ddaw yn eu sgil. Mae tîm hapus a brwdfrydig yn hanfodol i lwyddiant Wavehill fel cwmni. Daeth archwilio’r cysyniad o bythefnos o waith 9 diwrnod i’r amlwg drwy ein harolwg boddhad staff mewnol chwarterol yn ogystal â thrafodaethau ehangach yn y cwmni o amgylch patrymau gwaith amgen, cydbwysedd bywyd-gwaith, a ffyrdd newydd o weithio yn y sector ymchwil a gwerthuso, yn dilyn y pandemig.


Ym mis Gorffennaf 2022, cynigiodd Cyfarwyddwyr Wavehill ailstrwythuro oriau gwaith a fyddai'n arwain at y cwmni'n gweithredu gyda phythefnos naw diwrnod. Yn dilyn hynny cafodd y model arfaethedig ei roi i staff a bleidleisiodd i'w gyflwyno fel peilot chwe mis o'r 1af o Orffennaf eleni. Er mai lles staff a chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith oedd y prif yrwyr ar gyfer y cynnig, mae ffactorau eraill gan gynnwys cynhyrchiant, recriwtio a chadw staff, a bodlonrwydd swyddi wedi bod yn ddylanwadol hefyd.


Mae hyn yn newid sylweddol yn y dull gweithredol i'r cwmni, gan newid patrymau gwaith ein holl staff llawn amser. Er mwyn darparu parhad gwasanaeth i gleientiaid, mae staff wedi eu rhannu mewn dau dîm gyda phobl yn cymryd eu 10fed diwrnod ar ddiwrnod penodol ar bob yn ail wythnos.


Gwerthuso'r Pythefnos Naw Diwrnod - sut olwg sydd ar lwyddiant?

Cynhenid i fabwysiadu'r patrwm gwaith newydd yn llwyddiannus yw adlewyrchu ar y cyd ar yr effaith y mae hyn yn ei gael ar bob agwedd o'r cwmni. Rydym yn cynnal prosiect ymchwil mewnol i werthuso'r peilot. Rydym wedi bod yn gwylio'n agos wrth i beilotiaid eraill gael eu lansio a'u gwerthuso, gan gynnwys peilot 4 Diwrnod Wythnos y DU sy'n cael ei fonitro gan academyddion ym Mhrifysgol Rhydychen a Chaergrawnt. Fel ymchwilwyr drwy fasnach, rydym yn deall gwerth treialon sy'n seiliedig ar ganlyniadau ac yn nodi metrigau llwyddiant mor gynnar â phosibl mewn unrhyw broses werthuso.


Fel rhan o werthuso'r peilot hwn rydym yn ceisio deall beth mae staff ei eisiau o'r patrwm gwaith newydd, a'r hyn maen nhw am ei weld yn cael ei fesur gan yr ymchwil. Er mwyn myfyrio ar ei lwyddiant, mae'n bwysig deall sut mae gweithrediad llwyddiannus o batrymau gweithio amgen yn edrych fel i staff, yn ogystal ag unrhyw bryderon neu betrusterau. Rydym yn ymwybodol o'r effaith y gallai hyn ei chael ar ein polisïau gweithio hyblyg presennol, amser a ddyrannwyd i Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD), ystyriaethau masnachol eraill yn ogystal â'r effaith ar ein cleientiaid.


Mae data ar lawer o hyn eisoes yn cael ei gasglu'n fewnol, a fydd yn ein galluogi i gymryd agwedd hydredol i ddeall effaith y treial, gan gynnwys rheoli ar gyfer effeithiau tymhorol ar les personol a defnydd unigolyn o'u 10fed diwrnod. Bydd y treial yn para tan Ionawr 2023.

Yn dilyn diwedd y peilot a'i werthuso, byddwn yn cymryd golwg ar y cyd a ydym yn parhau i fabwysiadu'r polisi hwn wrth symud ymlaen a byddwn yn rhannu ein taith a'n dysgu wrth i ni fynd. Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Oliver Allies.


Darllen pellach


bottom of page