top of page
  • Hilda Bernhardsson

Myfyrdod ar Niwroamrywiaeth yn y Gweithle

Sefydlwyd Wythnos Dathlu Niwroamrywiaeth yn 2018 gyda'r nod o symud canfyddiadau a herio stereoteipiau a wynebwyd gan y gymuned niwroamrywiol a dod â manteision a chryfderau niwroamrywiaeth i'r gwyngalch. Yma rydym yn archwilio rhai o'r heriau y gall pobl o'r gymuned niwroamrywiol eu profi yn y gweithle a pha gamau mae Wavehill yn eu cymryd i wrthsefyll hyn.


Sut mae niwroamrywiaeth?

Datblygwyd y term Niwroamrywiaeth ym 1998 i hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant y rhai sydd â gweithrediad niwrolegol. Mae hyn yn cynnwys sbectrwm eang o bobl sydd â chyflyrau fel ADHD, awtistiaeth, dyslecsia a dyspraxia (DCD). Er bod gan tua 15% (neu 1 o bob 7) o'r boblogaeth yn yr UK un neu fwy o gyflyrau sy'n eu dosbarthu fel niwroamrywiol, mae'r camwybodaeth a'r stigma mae pobl niwroamrywiol yn eu hwynebu yn eu bywydau bob dydd yn dal yn helaeth. Gellir gweld hyn, er enghraifft o ran cael mynediad at ddiagnosis a chefnogaeth lle gwelir mynediad anghyfartal mewn rhyw, ethnigrwydd a dosbarth.


Bu cerrig milltir yn ddiweddar wrth gasglu data am brofiadau niwroamrywiol ac o ganlyniad rydym yn gallu amcangyfrif cyfrannau’r boblogaeth sy’n niwroamrywiol. Mae arolygon cenedlaethol fel y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) a’i Arolwg Blynyddol wedi dechrau cynnwys cofnodi awtistiaeth. Mae arolygon cyhoeddus a ddefnyddir yn aml o fewn y sector ymchwil , gan gynnwys y cyfrifiad, ddim yncofnodi'n gywir y lefelau o gyflyrau niwroamrywiol penodol. Mae arolygon dal i ddefnyddio ffrâm cwestiynau sy’n defnyddio termau eang fel "salwch tymor hir neu anabl" neu'n fwyaf penodol "Anawsterau dysgu difrifol neu benodol". Roedd disgwyl i bobl niwroamrywiol i ddisgyn i mewn i categorïau nad oedd yn benodol i'w cyflwrochr yn ochr â'r categori "Salwch meddwl neu anhwylderau nerfol eraill" wrth gasglu data.


Niwroamrywiaeth yn y gweithle

Mae'r sgwrs ynghylch niwroamrywiaeth wedi gwella yn y blynyddoedd diwethaf, ond mae camwybodaeth yn dal yn gyffredin. Stereoteipiau nad yw pobl awtistig yn teimlo empathi nac emosiynau, nad yw ADHD yn gyflwr meddygol go iawn neu ei fod o ganlyniad i rianta drwg gellid dadlau eu bod yn chwarae i heriau mae pobl niwroamrywiol yn aml yn eu hwynebu wrth gael gwaith. O gymharu â phobl ag anableddau eraill, pobl awtistig sydd â'r lefelau cyflogaeth isaf.Yn wir, mae'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth sydd wedi ei gynhyrchu gan yr ONS, yn dangos mai 29% oedd cyfradd cyflogaeth bobl awtistig, o'i gymharu â 54% o bobl efo anabledd, ac 82% o bobl sydd ddim efo anabledd.


Mae'n anodd penderfynu ar yr union achosion ar gyfer hyn, ond mae astudiaeth a wnaed yn LSE yn dangos y rôl sydd gan y broses recriwtio draddodiadol wrth rwystro pobl niwroamrywiol rhag mynd i mewn i'r gweithle. Er bod pobl awtistig yn tueddu i gael sgoriau uchel ar gyfer cymhwysedd mewn deallusrwydd, gallant sgorio'n isel ar nodweddion fel hyder, cynhesrwydd, a hyblygrwydd. Ar ben hynny, mae llawer o gyflogwyr hefyd yn betrusgar i logi pobl niwroamrywiol. Maestrwythurau rheoli draddodiadol yn tybio bod niwroamrywiol yn ychwanegiad at y norm o gefnogaeth, gyda chyflogwyr yn nodi nad oes ganddynt ddealltwriaeth ar y ffordd orau o weithredu hyn, sydd yn ei dro yn eu hatal rhag llogi pobl niwroamrywiol. Mae'n amlwg bod ymgeiswyr niwroamrywiol yn aml yn wynebu rhagfarn anhysbys, a bod gan y broses nodweddiadol o gymhwyso swyddi ragarweiniad ar gyfer nodweddion niwrotypical. Dyna pam ei bod mor bwysig torri'r ystrydebau a dathlu'r cryfder sy'n gallu dod o wahaniaethau niwrolegol.


Mae niwroamrywiaeth yn y gweithle wedi bod yn gysylltiedig â manteision mawr i'r busnesau hynny sydd wedi addasu eu prosesau recriwtio ac wedi darparu cefnogaeth briodol i gydweithwyr niwroamrywiol. Mae hyn yn cynnwys codiad i gynhyrchiant ar gyfer y busnes a chynnydd mewn morâl a chadw ar gyfer cydweithwyr niwroamrywiol a niwrotypical. Yn rhannol mae hefyd oherwydd y cryfderau niferus y mae pobl niwroamrywiol yn debygol o ddod i'r gweithle, rhai ohonynt yw'r canlynol:

  • Mae pobl sydd ag ADHD yn fwy tebygol o gael cryfderau sy'n gysylltiedig â meddwl creadigol ac annibynnol, yn tueddu i fod yn gyfathrebwyr cymdeithasol a da, mae ganddyn nhw sgiliau rhesymu gofodol cryf ac maen nhw'n fwy tebygol o fod yn dda am fyrfyfyrio mewn sefyllfaoedd anodd.

  • Mae pobl ag awtistiaeth yn fwy tebygol o fod â chof a gwybodaeth ffeithiol ragorol , yn ogystal â sgiliau wrth gadw gwybodaeth. Mae pobl awtistig hefyd yn fwy tebygol o fod yn hynod ddibynadwy, prydlondeb, da am ddatrys problemau ac mae ganddynt alluoedd technegol uchel.

  • Mae pobl sydd ag anawsterau dysgu penodol fel dyslecsia, dyscalculia, ac anhwylder prosesu clywedol yn fwy tebygol o fod â sgiliau datrys problemau cryf, da am feddwl y tu allan i'r bocs a gweld y darlun ehangach. Maen nhw hefyd yn debygol o fod yn fwy creadigol gyda sgiliau creadigol cryf.

Niwroamrywiaeth a Wavehill

Mae Wavehill yn cydnabod pwysigrwydd amgylchedd gwaith cynhwysol a chyfartal. Nod ein polisïau yw bod yn gynhwysol i niwroamrywiaeth, gan gynnwys adolygiad diweddar o'n polisïau presennol ar weithio hyblyg a hybrid, cyflwyno polisi lles newydd a phenodi hyrwyddwr lles sydd hefyd yn gynorthwyydd cymorth cyntaf iechyd meddwl. Fe wnaethom hefyd gyflwyno pythefnos gwaith 9 diwrnod yn ddiweddar. Mae'r rhain yn bolisïau y gall pob gweithiwr gael mynediad atynt ac wedi darparu cefnogaeth i'n gweithwyr niwroamrywiol. Wrth gydnabod cryfderau ein staff niwroamrywiol, rydym yn parhau â gwaith i dorri unrhyw ganfyddiadau negyddol sy'n wynebu pobl niwroamrywiol.


Rydym yn cydnabod bod mwy y gellir ei wneud bob amser o ran lleihau'r rhwystrau y mae pobl niwroamrywiol yn eu hwynebu. Mae ein Pwyllgor Ecwiti, Amrywiaeth, a Chynhwysiant (ED&I) yn gweithio i roi camau pellach ar waith a gwella ein harferion recriwtio. Mae’n nhw'n creu mwy o ymwybyddiaeth ar draws y sefydliad ehangach, fel bod y gwaith rydyn ni'n ei wneud mor amrywiol, cyfartal, ac mor hyddysg â phosib. Mae hyn hefyd yn trosi i'n gwaith gyda'n cleientiaid. Rydym wedi gweithio ar brosiectau amrywiol i ddeall a chau'r bwlch cydraddoldeb sy'n wynebu unigolion niwroamrywiol yn ogystal â grwpiau amrywiol eraill. Mae ein hymchwil cymdeithasol yn defnyddio arferion ymchwil cynhwysol priodol sy'n sicrhau bod llais y rhai o grwpiau anodd eu cyrraedd gan gynnwys y rhai sy'n niwroamrywiol yn cael eu cynrychioli.


Er bod digwyddiadau fel Wythnos Dathlu Niwroamrywiaeth yn bwysig o ran codi ymwybyddiaeth, mae hwn yn angen parhaus i addysgu pobl am yr ystod eang o niwroddargyfeirio a'r ffordd orau o nodi a chefnogi pobl fel y gallant gael mynediad cyfartal i addysg, gwaith, a safon ansawdd. o fyw ymhell ar ôl i Wythnos Dathlu Niwroamrywiaeth ddod i ben.Mae Wavehill yn gobeithio helpu i ymgorffori'r wybodaeth a'r ymwybyddiaeth yr ydym wedi'i hennill o'r rhai o fewn y gymuned niwroamrywiol, o'u cryfderau ochr yn ochr â'r rhwystrau sy'n eu hwynebu i'n gwaith ymchwil, gwerthuso, a chasglu data yn ogystal â pharhau i gefnogi ein cydweithwyr niwroamrywiol.

Comentários


bottom of page