top of page
  • Writer's pictureWavehill

Cronfa Ddysgu Undeb Cymru (WULF) - Arolwg Dysgwyr

Dyma sut rydym yn cadw ac yn prosesu gwybodaeth amdanoch

Mae TUC Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal arolwg o ddysgwyr sydd wedi elwa o Gronfa Ddysgu Undeb Cymru (WULF). Nod yr arolwg yw darparu tystiolaeth annibynnol ar y profiad a'r effaith a gafwyd gan ddysgwyr sydd wedi elwa o gyrsiau a dysgu a ariennir gan WULF. Bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth trwy holiadur ar-lein gan ddysgwyr a gymerodd ran mewn cyrsiau a gefnogir gan raglen WULF.

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data am yr ymchwil hwn. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir fel rhan o'r ymchwil hon, ac yn anhysbysu'r data crai, cyn iddo gael ei rannu â TUC Cymru a Llywodraeth Cymru.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyflwynwyd i TUC Cymru a Llywodraeth Cymru gan Wavehill. Mae'r adroddiad yn debygol o gael ei gyhoeddi ond bydd yr holl ymatebion i'r arolwg yn ddienw, mae hynny'n golygu y bydd yn amhosib adnabod unigolion o'r ymchwil gyhoeddedig.

Mae eich cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio'r rhaglen WULF yn y dyfodol a chynlluniau tebyg o'r natur hon.

Y cyswllt ar gyfer yr arolwg hwn yn Wavehill yw Tracy Newman

Ffôn: 01545 571711 E-bost: tracy.newman@wavehill.com

RHYBUDD PREIFATRWYDD Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) fel “unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr.”

Darparwyd eich manylion cyswllt i Wavehill gan Lywodraeth Cymru. Darparwyd y manylion hyn yn wreiddiol pan wnaethoch gais am hyfforddiant a gefnogwyd gan Gronfa Ddysgu Undeb Cymru.

Nid yw'r ymchwil hwn yn gofyn am unrhyw ddata personol ychwanegol.

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan neu dderbyn nodiadau atgoffa i gymryd rhan ymatebwch i'r e-bost a bydd eich manylion yn cael eu dileu. Dim ond at ddibenion yr arolwg hwn y bydd Wavehill yn defnyddio'ch cyfeiriad e-bost a'ch rhif ffôn.

Os dewiswch ddarparu data personol ychwanegol fel rhan o'r arolwg byddwn yn ceisio peidio â'ch adnabod o'r ymatebion a roddwch, na chysylltu'ch hunaniaeth â'r ymatebion. Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol trwy ofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu o'r data ymchwil.

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data?

Sail gyfreithlon prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, trwy ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae eich cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir ei gweithredu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth.

Er enghraifft, gellir defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd: • I asesu dyluniad rhaglen WULF. • I asesu cryfderau'r model cyflenwi WULF cyfredol. • Tynnu sylw at unrhyw ffactorau a allai fod wedi rhwystro neu wella effeithiolrwydd cyflwyno'r rhaglen WULF.

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill gan Lywodraeth Cymru bob amser yn cael ei storio mewn ffolder ‘storfa data diogel’ ar weinyddion Wavehill. Wrth gynnal arolygon, bydd Wavehill yn defnyddio meddalwedd arolwg sy'n cydymffurfio â GDPR ac sy'n cwrdd â disgwyliadau Llywodraeth Cymru o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir trwy'r feddalwedd (e.e. bydd yr holl ddata'n cael ei brosesu o fewn yr EEA).

Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y gwerthusiad sy'n gallu defnyddio'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd ymchwilwyr Wavehill yn defnyddio manylion cyswllt cyfranogwyr.

Mae Wavehill wedi rhoi gweithdrefnau ar waith i ddelio ag unrhyw amheuaeth o dorri diogelwch data. Os bydd amheuaeth o dorri, bydd Wavehill yn Adrodd hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni wneud hynny. Mae gan Wavehill ardystiad "Cyber Essentials" dilys.

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat dienw. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth y gellir ei hadnabod mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru gan Wavehill. Bydd yr adroddiad at ddefnydd mewnol Llywodraeth Gymru yn unig ac ni chaiff ei gyhoeddi. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.

Pa mor hir ydych chi'n cadw'ch data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol dri mis ar ôl diwedd y contract. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai arwain i unrhyw un i adnabod chi.

Hawliau unigol

O dan GDPR, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych fel rhan o'r gwerthusiad hwn, mae gennych hawl i: • Cyrchu copi o'ch data eich hun; • Ei gwneud yn ofynnol i ni gywiro gwallau yn y data hwnnw; • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau); • Gofyn i'ch data gael ei ‘ddileu’ (mewn rhai amgylchiadau); a • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk.

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r ymchwil hon yn cael ei ddefnyddio neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â TUC Cymru ar: wtuc@tuc.org.uk

Comments


bottom of page