top of page
  • Simon Tanner & Andy Parkinson

Cyngor mewn lleoliadau cymunedol

Lansiodd Maer Llundain raglen grant Advice in Community Settings yn 2022. Mae'n darparu cymorth ariannol i sefydliadau cyngor a chymorth yn y gymuned ledled Llundain sydd yn eu tro yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i bobl sy'n profi, neu mewn perygl o galedi ariannol. Mae'r rhaglen yn cynnwys 11 o bartneriaid ac yn cwmpasu ystod eang o sefydliadau cyngor gan gynnwys arbenigwyr mewn budd-daliadau, cyllid a chyngor dyled a meysydd eraill e.e. cymorth teuluol, tai, a materion mewnfudo a lloches.


Bwriad y rhaglen hon yw adeiladu rhwydweithiau lleol i bobl sydd mewn perygl, a sicrhau eu bod yn gallu cael y cyngor cywir yn hawdd ac yn gyflym. O safbwynt polisi, mae'r rhaglen yn darparu gwely prawf i ddeall yn well yr effaith mae ymyriadau cyngor lleolgallu cael, gan gynnwys y budd cost o fuddsoddi mewn ymyriadau cyngor cynnar.


Mae Wavehill, ynghyd â Mime, wedi gweithio'n agos gyda Maer Llundain a'r 11 partner prosiect i ddeall effaith unigol ac ar y cyd y gwaith y mae pob partneriaeth a ariennir yn ei gael ac i ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach o fanteision cymdeithasol ehangach parhaus pob prosiect. Mae'r gwaith hwn wedi rhoi argymhellion dros dro ar y ffordd orau o fuddsoddi mewn ymyriadau cyngor yn y gymuned yn y dyfodol. Mae disgwyl adroddiad terfynol ym mis Medi 2023.


Darllenwch y gwerthusiad dros dro neu am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Andy Parkinson a Simon Tanner.

コメント


bottom of page