top of page
  • Writer's pictureWavehill

Cynllun Interniaeth Wavehill: llwybr at yrfa mewn gwerthuso, ymchwil gymdeithasol ac ymgynghori

Fel sector, mae diffyg amrywiaeth cydnabyddedig o fewn ymgynghoriaeth ymchwil. Ac eto, mae'r gwaith ymchwil a wnawn yn cwmpasu pobl o bob cefndir a phrofiadau byw. Rydym yn cydnabod y bydd gwell cynrychiolaeth o ymchwilwyr yn y sector ehangach yn ei dro yn arwain at ganlyniadau ymchwil gwell, yn enwedig i'r rhai o grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli neu eu gwthio i'r cyrion ar draws cymdeithas. Trwy ein cynllun interniaeth rydym wedi ymrwymo i helpu ein diwydiant i feithrin piblinell fwy amrywiol o bobl i ennill profiad mewn gwerthuso, ymchwil gymdeithasol a gwaith ymgynghori.


Sut mae dull interniaeth Wavehill yn wahanol?

Mae gan Wavehill gynllun intern sefydledig sy'n cymryd ymagwedd sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Caiff y cynllun, a adolygir yn rheolaidd gan ein grŵp Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant (ED&I), ei fabwysiadu'n gyson ar draws holl swyddfeydd Wavehill. Drwy ystyried potensial ymgeisydd yn hytrach na chanolbwyntio ar eu profiad gwaith blaenorol, rydym yn ceisio cael gwared ar rwystrau a fydd yn caniatáu i fwy o bobl o gefndiroedd difreintiedig gael profiad o'r sector ymgynghori ac ymchwil.


Mae ein hegwyddor arweiniol yn canolbwyntio ar interniaid yn cael profiad gwerthfawr ac ystyrlon wrth weithio gyda ni. Mae ein interniaid yn gadael efo dealltwriaeth dda o'r gweithle, ymgynghoriaeth ymchwil a phrofiad a all helpu i lywio eu gyrfa neu astudiaethau yn y dyfodol.


Mae Wavehill yn gyflogwr Cyflog Byw achrededig ac felly mae wedi ymrwymo i dalu'r Cyflog Byw i'n interniaid, neu ychwanegu at unrhyw daliadau cyflog y Brifysgol i'r lefel hon os nad ydynt eisoes wedi'u cyflawni. Ar gyfer yr interniaid hynny yn ein swyddfa yn Llundain, mae pwysoliad Cyflog Byw Llundain yn cael ei gymhwyso.


Beth all intern ei ddisgwyl o'u hamser yn Wavehill?

Gall Wavehill gynnig rhaglenni interniaeth drwy'r flwyddyn, ond fel arfer mae rhaglen haf yn dilyn arholiadau myfyriwr ym mis Mai hyd at fis Gorffennaf yn fwyaf nodweddiadol. Bydd hyd yr interniaeth yn dibynnu ar yr unigolyn ond fel arfer bydd rhwng 6 ac 8 wythnos. Mae hyn yn caniatáu i'r unigolyn gael y gorau o'i interniaeth a sicrhau bod cysondeb yn y tasgau y gallant fod yn rhan ohonynt. Maent fel arfer yn gweithio mor agos â phosibl at amser llawn yn ystod y cyfnod hwn. Gan nodi, fel cwmni, ein bod yn gweithio'n hyblyg, felly gallwn ddarparu ar gyfer ymrwymiadau eraill.


Mae interniaid yn cael proses breswylio gynhwysfawr ac yn cael 'cyfaill' i'w cefnogi trwy eu daliadaeth. Gwneir pob ymdrech i sicrhau eu bod yn cael eu gwneud i deimlo'n rhan o'r tîm a bod eu cyfraniad yn cael ei werthfawrogi.


Yn Wavehill, mae gennym dros 100 o brosiectau yn fyw ar unrhyw adeg gyda phob prosiect ar gam cyflwyno gwahanol. Mae interniaid yn agored i ystod o ddulliau ymchwil mewn lleoliad ymarferol. Yn Wavehill rydym yn cynnal ein hymchwil sylfaenol ein hunain, felly o ddylunio prosiect, datblygu offer ymchwil, casglu tystiolaeth, a dadansoddi’r data i ddatblygu ac ysgrifennu adroddiadau. Mae llawer o amrywiaeth a chyfle i gymryd rhan mewn gwahanol dasgau yn y broses ymchwil. Nid oes dau ddiwrnod yr un fath.


Beth mae ein interniaid yn ei ddweud?

Cymerodd dau intern ran yng nghynllun intern yr haf hwn. Graddiodd Alexandra yn ddiweddar o Brifysgol Bryste gyda gradd mewn daearyddiaeth. Roedd ganddi ddiddordeb mewn interniaeth gyda Wavehill oherwydd ei bod am roi'r sgiliau ymchwil a enillwyd yn ystod ei gradd ar waith ac ennill profiad i gefnogi ei gyrfa yn y dyfodol. Mae hi hefyd yn nodi sut mae gwerthoedd ac ethos Wavehill yn cyd-fynd yn agos â hi. Yma mae'n rhannu ei syniadau am ein profiad interniaeth.

A Q&A which focuses on why Alexandra wanted to do an internship, how she found out about it and what her experience was like

Mae Lauren yn raddedig diweddar o Brifysgol Newcastle gyda gradd mewn Cymdeithaseg. Roedd ganddi ddiddordeb yn interniaeth Wavehill i adeiladu ar ei diddordebau wrth astudio ac i gael profiad o'i llwybr gyrfa yn y dyfodol. Yma mae'n rhannu ei syniadau am ein profiad interniaeth.

A Q&A which focuses on why Lauren wanted to do an internship, how she found out about it and what her experience was like

Yn ôl Alexandra a Lauren, roedd cynllun interniaeth Wavehill yn brofiad gwerthfawr. Gwnaethant ddysgu llawer am y broses ymchwil, datblygu eu sgiliau ymchwil a chael profiad gwerthfawr o weithio mewn amgylchedd ymchwil proffesiynol wrth iddynt ystyried eu llwybrau gyrfa yn y dyfodol.


Os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa mewn ymchwil gymdeithasol, mae cynllun interniaeth Wavehill yn ffordd wych o ddechrau arni. Rydym yn rhoi cyfle i'n interniaid ddysgu o ymchwilwyr profiadol ac i ddatblygu sgiliau mewn amgylchedd cefnogol.


I ddysgu mwy am y rhaglen interniaeth Wavehill, ewch i'n gwefan neu cysylltwch â ni yn recruitment@wavehill.com.

コメント


bottom of page