top of page
  • Writer's pictureAndy Parkinson

Dadansoddiad Ymgynghori: Llywio Strategaeth Digwyddiadau Cenedlaethol yr Alban

Mae Llywodraeth yr Alban wedi bod yn awyddus i harneisio potensial yr Alban fel arweinydd byd-eang yn y diwydiant digwyddiadau. Er mwyn llunio ei lwybr yn y sector digwyddiadau yn y dyfodol, cychwynnodd ymgynghoriad cyhoeddus cynhwysfawr ym mis Mawrth 2023, gan ofyn am fewnbwn ar yr iteriad diweddaraf o'r Strategaeth Digwyddiadau Genedlaethol.


Mae ymrwymiad Llywodraeth yr Alban i sicrhau mewnbwn y cyhoedd yn tanlinellu ei hymrwymiad i lunio Strategaeth Digwyddiadau Cenedlaethol gadarn sy'n adlewyrchu safbwyntiau amrywiol a diddordebau rhanddeiliaid. Gydag ymgysylltiad sylweddol gan randdeiliaid ar draws sectorau, mae'r broses ymgynghori wedi gosod cynsail ar gyfer llunio polisïau cynhwysol yn nhirwedd digwyddiadau deinamig yr Alban.


Roedd yr ymgynghoriad, a barodd dros 14 wythnos, yn defnyddio dull amlochrog, yn cynnwys arolwg ar-lein a chyfres o weithdai. Cynhaliwyd naw gweithdy wyneb yn wyneb ac un gweithdy ar-lein rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2023, gan dynnu cyfranogiad gan 222 o randdeiliaid. Yn ogystal, casglodd yr arolwg ar-lein ymatebion gan ystod amrywiol o unigolion a sefydliadau.


Cawsom ein comisiynu i gynnal dadansoddiad cynhwysfawr a diduedd o'r adborth i'r ymgynghoriad o'r mewnbynnau a gasglwyd trwy blatfform ar-lein ‘CitizenSpace’ a chipolwg gan y cyfranogwyr yn y sector yn y gweithdai ymgysylltu rhanbarthol. Gwnaethom ddarparu dadansoddiad thematig manwl a mewnwelediadau o ymatebion yr arolwg a thrafodaethau o’r gweithdy a gynhaliwyd.

Roedd ein hadroddiad yn rhoi trosolwg cryno o'r themâu a'r safbwyntiau amlwg a fynegwyd yn ystod y broses ymgynghori. Mae hyn wedi bwydo i mewn i'r Strategaeth Digwyddiadau Genedlaethol ddiweddaraf 2024-2035 a lansiwyd yr wythnos hon.


Comments


bottom of page