top of page
  • Writer's pictureWavehill

Datganiad Preifatrwydd -

Ar gyfer Gwerthuso Dulliau Rhanbarthol o Leihau'r Nifer o Gyfranogwyr sydd fwyaf mewn Perygl o Ddod yn NEET

Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth

Mae Wavehill yn cynnal gwerthusiad ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, o Weithrediadau Rhanbarthol (Ysbrydoli i Gyflawni, Cynnydd a TRAC) sy'n gysylltiedig â lleihau'r risg o ddod yn NEET (nid mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant).

Defnyddir y wybodaeth a gesglir i helpu i asesu'n feirniadol y dulliau a ddefnyddir i nodi'r rhai unigolion sydd fwyaf mewn perygl o ddod yn NEET a'r rhaglenni cymorth cysylltiedig i leihau'r risg honno.

Mae cymryd rhan yn y gwerthusiad yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan cyn neu yn ystod y cyfweliad a gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych.

Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at unrhyw un adnabod chi neu (os yw'n berthnasol) eich sefydliad. Dim ond at ddibenion ymchwil y defnyddir y wybodaeth. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y data ond ni fydd yr adroddiad yn enwi unrhyw unigolion.

Mae eich data personol yn cael ei ddileu o fewn 6 mis i'r gwaith ymchwil ddod i ben. Efallai y bydd eich atebion i unrhyw gyfweliadau wedi'u cysylltu'n ddienw â ffynonellau data eraill at ddibenion ymchwil anfasnachol yn unig, oni bai eich bod yn gofyn i'r cysylltiad hwn beidio â digwydd. Mae'r data dienw yn cael ei gadw'n ddiogel a dim ond at ddibenion ymchwil anfasnachol y caiff ei ddefnyddio. Nid ydym yn rhannu nac yn defnyddio'ch gwybodaeth at ddibenion masnachol neu farchnata.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag Oliver Allies 01545 571 711, oliver.allies@wavehill.com.

O dan y ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data, mae gennych yr hawl:

  • I gael mynediad i'ch data personol a gedwir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent neu unrhyw sefydliadau cynrychioliadol eraill o'r Gweithrediadau Rhanbarthol, WEFO neu Wavehill.

  • Ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent neu unrhyw sefydliadau cynrychioliadol eraill o'r Gweithrediadau Rhanbarthol, WEFO neu Wavehill gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

  • (Mewn rhai amgylchiadau) gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu.

  • (Mewn rhai amgylchiadau) gofyn i'ch data gael ei ‘ddileu’.

Cysylltwch â Martyn Jeffries, Martyn.Jeffries@blaenau-gwent.gov.uk os ydych chi'n dymuno gwneud unrhyw un o'r pethau hyn.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, trwy'r wefan www.ico.gov.uk, neu ysgrifennu at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF.

Gwybodaeth Bellach

1. Beth yw'r Gwerthusiad o Ddulliau Rhanbarthol i Leihau'r Nifer o Gyfranogwyr sydd fwyaf mewn Perygl o Ddod yn NEET?

Nod eithaf y gwerthusiad hwn yw asesu'n feirniadol ddulliau ledled Cymru o ran nodi'r rhai, 16-24 oed, sydd fwyaf mewn perygl o ddod yn NEET a'r rhaglenni cymorth i leihau'r risg honno.

2. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r ymchwil?

Mae'r cyfweliadau'n canolbwyntio ar brofiad y cyfranogwr, y darparwr gwasanaeth a'r athro o'r rhaglen a pha effaith y mae'r gefnogaeth a gafwyd wedi'i chael ar yr unigolyn. Yn ogystal â gwneud nodiadau ysgrifenedig o'r cyfweliad, gyda'ch caniatâd byddwn yn recordio'r galwadau (lle cynhelir y cyfweliad dros y ffôn neu gan Dimau MS) i helpu i sicrhau bod y wybodaeth a gasglwn yn gywir.

Os defnyddir Timau MS i gynnal y cyfweliad, ac os defnyddir y swyddogaeth recordio, yna bydd Wavehill yn casglu delweddau ohonoch. Hoffem recordio cyfweliadau am resymau gweithredol. Byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i'r drafodaeth gael ei chofnodi. Os cofnodir cyfweliadau, bydd data personol yn cael ei dynnu yn ystod y broses o drawsgrifio. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses hon wedi'i chwblhau.

3. Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain i rhywun i adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. Eu henw, eu cyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r person hwnnw.

Mae Wavehill yn defnyddio data personol a ddarperir i hwyluso'r cyfweliad hwn, er enghraifft, eich enw a'ch manylion cyswllt.

4. Am ba hyd y cedwir data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd yn ei ddileu tua 6-mis ar ôl diwedd y contract sef mis Rhagfyr 2022.

Dim ond Wavehill fydd yn defnyddio recordiadau a nodiadau ysgrifenedig o unrhyw gyfweliadau manwl ac ni fyddant yn cael eu rhannu â Chyngor Sir Blaenau Gwent nac unrhyw sefydliadau cynrychioliadol eraill o'r Gweithrediadau Rhanbarthol, WEFO neu Wavehill

5. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gesglir?

Mae'r gwerthusiad yn galluogi Cyngor Sir Blaenau Gwent a sefydliadau cynrychiadol eraill y Gweithrediadau Rhanbarthol i ddeall a yw'r rhaglen yn gweithio'n effeithiol. Felly fe'i defnyddir i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus y cyngor. Hynny yw, rôl a swyddogaethau craidd y cyngor.

6. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion?

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Dadansoddir y data i alluogi'r cyngor i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y gefnogaeth a ddarparwyd. Bydd hyn yn helpu i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r gefnogaeth sydd ar gael a sut y dylai cefnogaeth i bobl ddatblygu yn y dyfodol. Ni fydd y data'n cael ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn.

7. Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd trwy'r cyfweliadau manwl?

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w alluogi i gynnal y cyfweliadau. Byddant yn dileu data personol cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y prosiect.

Ni fydd gan Gyngor Sir Blaenau Gwent, unrhyw sefydliadau cynrychioliadol eraill o'r Gweithrediadau Rhanbarthol na WEFO fynediad at ddata personol a gesglir trwy'r arolwg nac unrhyw recordiadau o alwadau neu nodiadau ysgrifenedig o gyfweliadau manwl. Bydd recordiadau'n cael eu dileu ar ôl i'r trawsgrifio cael ei gwblhau a bydd nodiadau'n cael eu dileu cyn pen chwe mis ar ôl diwedd y contract.

Comments


bottom of page