top of page
  • Writer's pictureDeclan Turner

Mynd i'r afael ag amddifadedd dwfn; llwyddiant yn dyrannu cyllid Ffyniant Bro.

Cyhoeddwyd trydedd rownd dyraniad cyllid Ffyniant Bro (LUF) gyda gwerth £1.105m o fuddsoddiad wedi'i ddyrannu i 55 o brosiectau i gefnogi cymunedau ledled y DU. Mae Cyngor Sir Ddinbych yng Nghymru wedi derbyn £19.9m dros dro i fynd i'r afael ag amddifadedd dwfn trwy ystod o brosiectau sy'n canolbwyntio ar ddarparu adfywio, trafnidiaeth a gwella'r amgylchedd naturiol yn unol â chenhadaeth Balchder Lle agenda'r Gronfa Ffyniant Bro.


Canolbwyntiodd cais Sir Ddinbych ar wella edrychiad a theimlad lleoliadau dethol mewn tair ardal wahanol yn etholaeth Dyffryn Clwyd, i wella parth cyhoeddus, datgloi datblygiad adfywio a chefnogi teithio llesol. Datblygwyd y cais mewn ymateb i lefelau uchel o amddifadedd yn yr ardal a'i nod yw bod yn gatalydd ar gyfer buddsoddiad yn y dyfodol.


Fe wnaethom ddatblygu'r achosion economaidd a busnes ar gyfer y cais rownd 2 cychwynnol, a oedd yn cynnwys model effaith ac asesiad gwerth am arian ar gyfer y prosiect. Adolygodd tîm Wavehill y cais terfynol hefyd, er mwyn sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r gofynion a nodwyd gan yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau (DLUHC). Er bod y ddwy rownd gyntaf wedi cymryd agwedd gystadleuol tuag at ddyraniadau cyllido, mae'r rownd ddiweddaraf hon wedi cymryd dull symlach sy'n canolbwyntio ar brosiectau o ansawdd uchel a aseswyd yn gadarn na chawsant eu hariannu yn yr ail rownd o gyllid yn gynharach eleni.


Cafodd Cymru gyfanswm o £111m o'r drydedd rownd gyllido hon ac roedd Cyngor Sir Dinbych dim ond un o saith ardal yng Nghymru a oedd wedi cyflwyno cais llwyddiannus.

Comentários


bottom of page