top of page
  • Writer's pictureWavehill

Gwerthusiad o'r Gronfa Adfer Ddiwylliannol 2020-21: Ymgeiswyr Grant

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad annibynnol o'r Gronfa Adfer Ddiwylliannol 2020-21. Bwriad y gronfa yw darparu cefnogaeth hanfodol i sefydliadau yn y sector, gan gynnwys lleoliadau cerdd, safleoedd treftadaeth, amgueddfeydd, archifau, llyfrgelloedd, digwyddiadau a'u cyflenwyr cymorth technegol, a sinemâu annibynnol sydd i gyd wedi gweld colled refeniw yn ddramatig oherwydd y pandemig. Y nod yw helpu i amddiffyn sefydliadau cynaliadwy a chymaint o swyddi yn y sector diwylliant â phosibl er mwyn sicrhau bod y sector yn goroesi argyfwng Covid 19 ac yn parhau i fod yn fywiog, yn hyfyw ac yn gynaliadwy yn 2021 a thu hwnt.

Bydd y gwerthusiad yn dadansoddi effaith y cyllid ar y sefydliadau a'r unigolion a gefnogir ac yn asesu i ba raddau y cyflawnwyd nod craidd y Rhaglen, sef gwella goroesiad busnes a gwarchod swyddi. Yn ogystal, bydd y gwerthusiad yn ymchwilio a yw effeithiau ehangach, annisgwyl wedi cael eu nodi.

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth trwy gyfweliadau efo derbynwyr y grant.

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data ar gyfer yr ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir trwy'r cyfweliadau, ac yn ddienw'r data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae eich Cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon efo Wavehill yw Andy Parkinson

Cyfeiriad e-bost: andy.parkinson@wavehill.com

Rhif ffôn: 01545 571711

DATGANIAD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir eu defnyddio i'w adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr’.

Er mwyn ceisio am gefnogaeth o'r Gronfa Adfer Ddiwylliannol (CRF) roedd angen i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi at ddibenion, cyflwyno, monitro a gwerthuso'r rhaglen.

Bydd pob ymgeisydd grant yn derbyn dolen i arolwg naill ai wedi'i anfon yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru neu drwy gorff cyhoeddus cyfryngol. Mae cwblhau'r arolwg ddim yn dal eich cyfeiriad e-bost na'ch cyfeiriad IP ac nid yw'r arolwg yn gofyn i chi ddarparu unrhyw ddata personol arall felly bydd canlyniadau'r arolwg yn anhysbys. Bydd Wavehill yn dadansoddi'r canlyniadau ac os byddwch chi'n dewis darparu unrhyw wybodaeth bersonol mewn unrhyw gwestiynau agored, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol, neu ddata a allai arwain i rywun i adnabod chi, o'r ymatebion.

Gofynnir i tua hanner o'r bobl sy'n derbyn grantiau gymryd rhan mewn cyfweliad dilynol i archwilio materion yn fwy manwl. Dewisir y sampl i fod mor gynrychioliadol o'r ymgeiswyr grant â phosibl. Bydd tîm ymchwil Llywodraeth Cymru yn cytuno ar y strategaeth samplu gyda Wavehill ac yna'n trosglwyddo manylion cyswllt y rhai sydd yn y sampl yma. Fel ymgeisydd am grant o'r Gronfa Adfer Ddiwylliannol (CRF), rhannwyd eich manylion cyswllt efo ni a esboniwyd hyn yn y datganiad preifatrwydd a ddarparwyd ichi pan wnaethoch chi gwblhau'r cais.

Nid yw'r ymchwil yma angen gasglu data personol ychwanegol heblaw eich delwedd os rydych yn cytuno i gyfweliad gael ei recordio ar fideo. Efallai y bydd angen i ni recordio cyfweliadau am resymau gweithredol. Gall hyn gynnwys cipio fideo a / neu sain. Os rydym yn recordio, byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a byddwch yn cael cyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i'r drafodaeth gael ei recordio. Os cofnodir cyfweliadau, bydd data personol yn cael ei dileu yn ystod y broses o drawsgrifio. Bydd recordiadau'n cael eu dileu cyn gynted ag y bydd y broses wedi'i chwblhau. Os na chaiff trafodaethau eu cofnodi, ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn dilyn y cyfweliadau.

Bydd Wavehill ddim ond yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost a rhif ffôn ar gyfer ddibenion y gwerthusiad yma.

Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yna ddileu o'r data ymchwil.

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data?

Ein sylfaen gyhoeddus ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data yma yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae eich cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru ar gyfer gasglu gwybodaeth a thystiolaeth i ddeall i ba raddau maent yn gweithredu a chyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Efallai y bydd y wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon, er enghraifft, yn cael ei defnyddio i lywio'r broses o gyflenwi'r gronfa, a darparu ffynhonnell o dystiolaeth gadarn i farnu llwyddiant y gefnogaeth. Gall hefyd ddarparu tystiolaeth y gellir ei defnyddio i lywio'r broses o ddarparu unrhyw gronfeydd yn y dyfodol.

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad 'Cyber Essentials'.

Wrth gynnal arolygon, mae Wavehill yn defnyddio rhaglen feddalwedd arolwg o'r enw Qualtrics. Rydym wedi sicrhau bod Qualtrics yn cydymffurfio â GDPR ac yn cwrdd â'n disgwyliadau o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir trwy'r feddalwedd (e.e. mae'r holl ddata'n cael ei brosesu o fewn yr AEE).

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad, bydd Wavehill yn cyfathrebu hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'r gyfraith yn wneud e'n ofynnol i wneud hyn.

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat dienw. Ni fydd y data yma yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth y gellir ei defnyddio i adnabod chi mewn atebion penagored yn cael eu dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.

Pa mor hir ydyn ni'n cadw'ch data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i dynnu yn ystod y cam trawsgrifio o fewn dri mis ar ôl i'r contract ddod i ben. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru. Bydd y data yma ddim yn cynnwys gwybodaeth a allai arwain i rywun i adnabod chi.

Eich hawliau fel unigolyn

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r prosiect yma, mae gennych chi'r hawl i:

  • Cyrchu copi o'ch data eich hun;

  • I ofyn i ni gywiro gwallau yn y data;

  • (Mewn rhai amgylchiadau) Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data;

  • (Mewn rhai amgylchiadau) Cael eich data eu ‘ddileu’ ; a

  • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk.

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, cysylltwch â:

Enw: Tom Stevenson

Cyfeiriad e-bost: tom.stevenson2@gov.wales

Rhif ffôn: 0300 062 2570

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru trwy:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ,

Comments


bottom of page