top of page
  • Writer's pictureWavehill

Gwerthusiad Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) yng Nghymru (EIP) - Ymgeiswyr Grant EIP Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill, ymgynghoriaeth ymchwil gymdeithasol ac economaidd i gynnal gwerthusiad o Gynllun Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) yng Nghymru. Nod y gwerthusiad hwn yw cwblhau asesiad annibynnol o weithrediad ac effaith y cynllun EIP, ar gyfer gwella'r cynllun a darparu sylfaen dystiolaeth ar gyfer cynlluniau tebyg yn y dyfodol.

Fel rhan o'r gwerthusiad hwn, bydd Wavehill yn casglu gwybodaeth trwy arolwg i ddod i ddeall eich barn a'ch profiad o'r cynllun EIP, eich prosiect EIP, a'i ganlyniadau a'i effeithiau.

Llywodraeth Cymru yw rheolwr data'r ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir trwy arolwg ac yn anhysbysu'r data crai, cyn iddo gael ei rannu â Llywodraeth Cymru.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru ac o bosibl mewn cyhoeddiadau eraill gan Wavehill a Llywodraeth Cymru.

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw: Ioan Teifi

Cyfeiriad e-bost: ioan.teifi@wavehill.com

Rhif ffôn: 02921 202 826

HYSBYSEB PREIFATRWYDD

Pa ddata personol sydd gennym ni a ble rydyn ni'n cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (GDPR y DU) fel ‘unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol trwy gyfeirio at ddynodwr’.

Lle rydych wedi'ch adnabod naill ai fel person a oedd wedi cofrestru gyda Chyswllt Ffermio (Farming Connect) ac yn aelod o Grŵp Gweithredol, neu wedi cofrestru gyda Chyswllt Ffermio ac wedi gwneud cais am gefnogaeth trwy'r cynllun EIP ond heb gael ei ariannu, yna cedwir eich gwybodaeth gyswllt gan Lywodraeth Cymru ac mae hwn wedi'i basio i Wavehill i gynnal arolwg ar ran Llywodraeth Cymru. Dim ond at ddibenion cysylltu â chi i gymryd rhan yn yr arolwg y bydd Wavehill yn defnyddio'ch cyfeiriad e-bost a'ch rhif ffôn:

  • Os cawsoch eich adnabod fel person sydd wedi cofrestru gyda Chyswllt ffermio (Farming Connect) ac yn aelod o Grŵp Gweithredol, gofynnir i chi gwblhau arolwg gan Wavehill ynghylch eich barn a'ch profiadau o'r cynllun EIP a'ch prosiect.

  • Os cawsoch eich adnabod fel person sydd wedi cofrestru gyda Chyswllt Ffermio (Farming Connect) ac wedi gwneud cais i'r cynllun EIP ond heb gael eich ariannu, gofynnir i chi gwblhau arolwg gan Wavehill ynghylch eich barn a'ch profiadau o'r cynllun EIP a'ch prosiect arfaethedig.

Hefyd byddwch yn cael ei gwahoddi i gymryd rhan mewn arolwg dilynol yng nghamau olaf y gwerthusiad gan ein bod am gasglu gwybodaeth bellach yn ymwneud â chanlyniadau prosiectau ac effaith prosiectau sydd wedi'u cwblhau (neu bron wedi'u cwblhau).

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych yn dymuno cymryd rhan ar unrhyw adeg neu ddim eisiau derbyn nodiadau atgoffa yna ymatebwch i'r e-bost gwahoddol , neu nodwch fel rhan o gwblhau'r arolwg cyntaf, a bydd eich manylion yn cael eu dileu.

Ni chasglir unrhyw ddata personol pellach yn ystod yr arolwg cychwynnol na'r arolwg terfynol.

Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol wrth ofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yn ei ddileu o'r data ymchwil.

Beth yw'r sylfaen gyfreithlon ar gyfer defnyddio'ch data?

Y sylfaen gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.

Mae eich cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir ei gweithredu am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth. Gellir defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon, er enghraifft, i:

  • Mewn adroddiad gwerthuso yn asesu gweithrediad ac effeithiau'r cynllun EIP yng Nghymru a gyhoeddwyd ar wefan Llywodraeth Cymru

  • Llywio darpariaeth gwasanaethau neu raglenni yn y dyfodol

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer gyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn sy'n gallu cyrchu'r data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad 'Cyber Essentials'.

Wrth gynnal arolygon, mae Wavehill yn defnyddio rhaglen feddalwedd arolwg o'r enw Qualtrics. Rydym wedi sicrhau bod Qualtrics yn cydymffurfio â GDPR y DU ac yn cwrdd â'n disgwyliadau o ran diogelwch unrhyw ddata a gesglir trwy'r meddalwedd (e.e. mae'r holl ddata'n cael ei brosesu o fewn yr AEE).

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad, bydd Wavehill yn riportio hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr cymwys lle mae'n ofynnol trwy'r gyfraith i ni wneud hyn.

Adroddir ar yr holl ddata a gesglir trwy'r ymchwil hon mewn fformat anhysbys. Ni fydd y data yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth a gellir ei defnyddio i adnabod chi mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd i gynhyrchu adroddiad a fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.

Pa mor hir ydyn ni'n cadw'ch data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol dri mis ar ôl diwedd y contract. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn darparu fersiwn ddienw o'r data i Lywodraeth Cymru a bydd dim yn cynnwys unrhyw wybodaeth a allai arwain i rywun i adnabod chi.

Eich Hawliau fel Unigolyn

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu fel rhan o'r [prosiect] hwn, mae gennych chi'r hawl:

  • I gael mynediad at gopi o'ch data eich hun;

  • I gael ni igywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data;

  • (Mewn rhai amgylchiadau) Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data ;

  • (Mewn rhai amgylchiadau) Cael eich data ei ‘ddileu’; a

  • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data.

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Sir Gaer, SK9 5AF. Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

Gwybodaeth Bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynglŷn â sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, cysylltwch â:

Enw: Emma Sullivan

Rhif Ffôn: 0300 0251492

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru trwy:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, E-bost: DataProtectionOfficer@gov.wales

Comentarios


bottom of page