top of page
  • Writer's pictureMike Whaites

Gwerthusiad Prosiect Live: Holiadur ar-lein

Mae Coleg Prifysgol Cork (UCC) wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o'r rhaglen Prosiect Live. Mae LIVE yn gydweithrediad rhwng sefydliadau cymunedol, adrannau academaidd a llywodraethau lleol yng Nghymru ac Iwerddon. Nod LIVE yw galluogi cymunedau arfordirol (Llŷn ac Iveragh) i wneud y gorau o’u hasedau naturiol a diwylliannol, er mwyn creu cyfleoedd ar gyfer datblygu twristiaeth gynaliadwy, yn enwedig yn y cyfnodau tu allan i'r cyfnodau sy’n boblogaidd gan dwristiaid yn draddodiadol.

Fel rhan o'r ymchwil hwn, cynhelir holiadur ar-lein gyda'r rhai sy'n cymryd rhan yn yr rhaglen a rhanddeiliaid.

UCC yw rheolwr data'r ymchwil. Fodd bynnag, bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir yn ystod yr holiadur, cyn eu rannu â UCC.

Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad ar gyfer UCC a fydd o bosib yn cael eu cyhoeddi ar eu gwefan unwaith y bydd yr ymchwil wedi'i chwblhau.

Mae eich cyfraniad i’r ymchwil hwn yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio gwerthusiad UCC o'r rhaglen hon. Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hwn yn Wavehill yw Dyfan Powel: Cyfeiriad e-bost: Dyfan.powel@wavehill.com

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Pa ddata personol ydym ni’n cadw, a ble rydym yn cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) fel 'unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson sy’n galluogi ei adnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr'. Mae eich manylion cyswllt yn cael eu cadw gan y partneriaid cyflenwi ar gyfer Prosiect Live oherwydd eich bod yn cymryd rhan yn y rhaglen neu wedi dangos diddordeb fel rhanddeiliad. Ni fydd eich manylion yn cael eu trosglwyddo i Wavehill.

Nid yw'n ofynnol darparu unrhyw ddata personol ychwanegol yn ystod yr holiadur. Os byddwch yn dewis darparu unrhyw ddata personol arall fel rhan o'r ymchwil byddwn yn ceisio peidio â'ch adnabod o'r ymatebion a roddwch, neu gysylltu eich hunaniaeth â nhw. Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol yn gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais ymlaen at y swyddog perthnasol yn unig ac yna'n ei ddileu o'r data ymchwil.

Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych am gymryd rhan yna ymatebwch i'r e-bost gwahoddiad ac ni fyddwn yn cysylltu â chi mwyach ar gyfer yr ymchwil hwn.

Beth yw'r sail gyfreithlon ar gyfer defnyddio eich data?

Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, yn unol a’n hawdurdod swyddogol, i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd UCC.

Mae cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i gasglu gwybodaeth a thystiolaeth ymarferol am ei gallu i gyflawni prosiectau a gwariant cyhoeddus. Gellid defnyddio'r wybodaeth a gesglir yn yr ymchwil hon, er enghraifft, i wella'r modd y caiff Prosiect Live ei rhedeg yn y dyfodol.

Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn all gael gafael ar y data. Dim ond at ddibenion ymchwil y bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn. Mae gan Wavehill ardystiad ‘cyber essentials’.

Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw achosion tybiedig o dorri rheolau diogelwch data. Os bydd amheuaeth o dorri'r rheolau, bydd Wavehill yn rhoi gwybod i UCC a fydd yn rhoi gwybod i chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny.

Bydd yr holl ddata a gesglir drwy'r ymchwil hon yn cael ei adrodd mewn fformat dienw. Ni fydd yn cynnwys eich manylion cyswllt a bydd unrhyw wybodaeth adnabyddadwy mewn atebion penagored yn cael ei dileu. Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth a gesglir i lunio adroddiad a fydd o bosib yn cael ei gyhoeddi ar wefan UCC. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i nodi cyfranogwyr unigol.

Am ba hyd ydyn ni'n cadw eich data personol?

Mae’r holiadur yn ddienw, ond bydd Wavehill yn cadw data personol sydd yn cael ei rhannu drwy gwblhau’r holiadur yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i ddileu wrth gasglu data yn cael ei ddileu gan Wavehill dri mis ar ôl diwedd y contract. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt. Bydd Wavehill yn rhoi fersiwn ddienw o'r data i UCC na fydd yn cynnwys gwybodaeth a allai eich adnabod.

Hawliau unigol

O dan GDPR, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol a ddarparwch fel rhan o'r ymchwil hon, mae gennych yr hawl:

  • I gael gafael ar gopi o'ch data eich hun;

  • I ni gywiro gwallau yn y data hwnnw;

  • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (mewn rhai amgylchiadau);

  • I'ch data gael ei 'ddileu' (mewn rhai amgylchiadau); A

  • Cyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sy'n rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yr Iwerddon ar +353-1-639 5689 ebost: info@oic.ie Cyfeiriad: 6 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 W773. Neu Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth y DU ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy'r wefan www.ico.gov.uk , neu ysgrifennu at: Y Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF.

Rhagor o Wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol, cysylltwch â:

Lucy Taylor

Lucy Taylor

LIVE Project

School of BEES, University College Cork

Distillery Fields,

North Mall

Cork

Commentaires


bottom of page