top of page
  • Writer's pictureWavehill

Gwerthusiad Prosiectslyri

Mae Wavehill wedi cael ei gomisiynu i gynnal gwerthusiad o Prosiectslyri. ​Amcanion y gwerthusiad yw:

  1. asesu gweithrediad y prosiect, prosesau caffael, cynnydd yn erbyn canlyniadau; ac

  2. asesu cyflawniadau yn erbyn amcanion, canlyniadau ac effeithiau ehangach, canlyniadau anfwriadol, y camau nesaf

Mae Priosect Slyri yn brosiect Ymchwil a Datblygu a ddatblygwyd gan bartneriaeth rhwng campws amaethyddol Coleg Sir Gâr’s (CSG) Gelli Aur a Power & Water (P&W), cwmni o Abertawe sy’n arbenigo mewn triniaethau dŵr electrocemegol. Mae'r prosiect yn ceisio datblygu System Dad-ddyfrio Slyri a Gwella Maetholion. Dyluniwyd y system hon i leihau gwastraff fferm a mynd i'r afael ag effaith y diwydiant amaethyddol ar yr amgylchedd trwy ddatblygu system dad-ddyfrio a phuro i reoli slyri ar ffermydd.

Ar hyn o bryd mae Wavehill yn cynnal y cam gwerthuso terfynol a hoffent gael adborth y diwydiant ar reoli slyri, eich ymgysylltiad â Prosiect Slyri a'ch diddordeb ynddo wrth symud ymlaen.

CSG yw rheolwr data'r ymchwil ac ni rannwyd unrhyw ddata personol â Wavehill fel rhan o'r arolwg hwn.

Efallai y bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiadau a gyhoeddwyd gan CSG a Wavehill.

Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hon yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio gwaith CSG wrth fynd ymlaen.

Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hon yn Wavehill yw Ioan Teifi.

Cyfeiriad e-bost: ioan.teifi@wavehill.com

Rhif ffôn: 01545 571711

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data?

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu gwybodaeth fel rhan o'r ymarfer casglu data hwn yw eich cydsyniad. Mae cymryd rhan yn gwbl wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig er mwyn deall pa mor effeithiol y mae'r prosiect wedi'i ddatblygu, yr angen amdano a'i effaith bosibl.

Hawliau unigolion

Dan y GDPR mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych fel rhan o'r [prosiect] hwn:

  • Hawl i gael mynediad at gopi o'ch data eich hun;

  • I'w gwneud yn ofynnol inni gywiro unrhyw wallau yn y data hwnnw;

  • Gwrthwynebu prosesu neu gyfyngu ar brosesu (o dan amgylchiadau penodol);

  • Mynnu bod eich data'n cael eu dileu (o dan amgylchiadau penodol); a

  • Gwneud cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

Dyma fanylion cyswllt Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF. Rhif ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.gov.uk

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych ragor o gwestiynau am sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael eu defnyddio gan Lywodraeth Cymru, neu os hoffech arfer eich hawliau gan ddefnyddio'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data, cysylltwch â:

Enw: John Owen

Cyfeiriad e-bost: john.owen@colegsirgar.ac.uk

Rhif ffôn: 01554748570

Comments


bottom of page