top of page
  • Anna Burgess

Gwerthusiadau ar sail natur; deall dull Wavehill at effaith amgylcheddol.

Mae'r wyth mlynedd diwethaf wedi gweld cynnydd cyson mewn tymereddau byd-eang. Yn fyd-eang mae'r blaned yn profi digwyddiadau tywydd mwy eithafol tra bod gwledydd ledled y byd yn ymrafael gan gydbwyso effeithiau newid yn yr hinsawdd gydag aflonyddwch cymdeithasol ac economaidd ymhellach gan effeithiau pandemig Covid-19 a'r rhyfel yn Wcráin.


Yn y DU mae angen hanfodol i hyrwyddo ac annog ymddygiadau cadwraethol a phro-amgylcheddol. Adroddodd Cyfanrwydd Bioamrywiaeth 2020 mai dim ond hanner o’r bioamrywiaeth naturiol sydd ar ôl gan y DU, gan ei roi yn olaf ymhlith grŵp y G7 o genhedloedd ac yn y 10% isaf o'r holl wledydd yn fyd-eang. Roedd adroddiad annibynnol Pwyllgor Newid Hinsawdd Llywodraeth y DU (CCC) 2021 hefyd yn nodi fod 'camau addasu'r DU wedi methu â chadw i fyny â realiti gwaethygu risg hinsawdd' er gwaethaf aflonyddwch cynyddol aml yn yr hinsawdd a'r tywydd.


Mae mynd i'r afael ag achos ac effaith newid hinsawdd angen ymateb gan lunwyr polisi, busnesau, a chymdeithas sifil; ac mae yna fomentwm.


Yn 2018 fe lansiodd y Prif Weinidog Theresa May, Gynllun Amgylchedd 25 mlynedd llywodraeth y DU. Nod y cynllun yw lliniaru achosion newid hinsawdd tra hefyd yn gwella ymgysylltiad pobl â'r byd naturiol. Mae adolygiad diweddar o'r cynllun 25 mlynedd a gyhoeddwyd, Cynllun Gwella'r Amgylchedd 2023 wedi tynnu sylw at rai meysydd o gynnydd. Yn ogystal, mae Deddf yr Amgylchedd 2021 yn gosod targedau statudol ar gyfer adfer y byd naturiol mewn pedwar maes blaenoriaeth: ansawdd aer, bioamrywiaeth, dŵr a gwastraff, a thargedau i wrthdroi dirywiad rhywogaethau erbyn 2030.


Cymryd ymagwedd amlochrog at leihau effaith amgylcheddo

lMae mynd i'r afael â newid hinsawdd yn frwydr gyda sawl ffrynt. Mae Wavehill yn gweithio gydag ystod eang o bartneriaid o lywodraeth genedlaethol, elusennau, a grwpiau cymunedol, i ddatblygu dulliau newydd sy'n creu dealltwriaeth newydd ar yr effeithiau y gall ymyrraeth ei chael o fewn cyd-destun cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.


Mae ein gwaith yn rhychwantu ystod eang o ddatblygiad economaidd ac ymchwil gymdeithasol o amgylch yr amgylchedd, ynni adnewyddadwy a newid yn yr hinsawdd. Ers 2018 mae llawer o feysydd o'n gwaith ar draws Wavehill wedi croesffrwythloni i nid yn unig canmol ond cryfhau ein gwaith ymchwil, gwerthuso a pholisi sy'n seiliedig ar natur. Gellir rhannu hyn i'r pileri gwaith canlynol:

  • Ym maes cadwraeth ac adfer mae'r gwaith hwn yn canolbwyntio ar gefnogi bioamrywiaeth a diogelu'r amgylchedd naturiol ledled y DU.

  • Arallgyfeirio gweithlu'r sector amgylchedd, mae'r gwaith hwn yn canolbwyntio ar gryfhau sgiliau addysg ac adeiladu, yn enwedig ar gyfer pobl ifanc, ac wrth gefnogi'r Economi Werdd gyda swyddi gwyrdd ar gyfer y dyfodol.

  • Datblygiad Hyb Cymunedol Gwyrdd a Rhagnodi Cymdeithasol Gwyrdd, mae'r gwaith hwn yn canolbwyntio ar gysylltu pŵer adferol natur i gefnogi iechyd meddwl a lles.

  • Gweithrediadau Cymdeithasol Pobl Ifanc Gwyrdd, Mae'r gwaith hwn yn canolbwyntio ar gefnogi pobl ifanc fel y genhedlaeth nesaf i greu cyfleoedd i frwydro yn erbyn newid hinsawdd.

Mae'r pileri gwaith ar wahân hyn yn galluogi ein cleientiaid i ddatblygu prosiectau a pholisïau sydd wedi'u targedu yn fwy effeithiol ac yn fwy cynaliadwy sy'n cyfrannu ac yn cryfhau eu heffeithiau cyfagos. Er bod pob piler gwaith yn sefyll ar ei ben ei hun fel cam pwysig tuag at ddyfodol gwyrddach, mae pob piler hefyd yn rhannu cyd-ddibyniaeth gref â'i gilydd. Yn Wavehill rydym mewn sefyllfa dda i ddeall y cysylltiadau hyn. Dros y misoedd nesaf, byddwn yn rhannu mewnwelediadau dyfnach ar bob un o'r pileri hyn o waith er ein cyfres Effaith Amgylcheddol. I gael rhagor o wybodaeth gallwch gysylltu ag Anna Burgess sy'n arwain ein gwaith ym myd natur.



Sylwer: Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth ddiogelu'r amgylchedd ac wrth liniaru effeithiau newid hinsawdd. Yn Wavehill rydym yn gwneud hyn drwy ein gwaith parhaus i leihau ein heffaith amgylcheddol fel busnes gan gynnwys ein cynllun lleihau carbon, yn ogystal â thrwy'r gwaith rydym yn ei wneud gyda'n cleientiaid. Rydym yn gyffrous i rannu ein taith gyda chi.

Comentarios


bottom of page