top of page
  • Writer's pictureWavehill

Hysbysiad Preifatrwydd Coed Cymru

Sut rydym yn cadw ac yn prosesu eich gwybodaeth


Mae Wavehill yn cynnal arolwg ar ran Coed Cymru Cyf. Defnyddir y wybodaeth a gesglir i helpu Coed Cymru Cyf i ganfod effaith ei waith.


Mae pobl sy'n cymryd rhan yn yr arolwg wedi cael eu dewis fel buddiolwyr rhaglen Coed Cymru. Mae cymryd rhan yn yr arolwg yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan cyn neu yn ystod y cyfweliad a gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych.


Cedwir unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o’r arolwg yn gyfrinachol. Ni fydd eich atebion i'r arolwg yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at eich adnabod chi neu'ch busnes. Dim ond at ddibenion ymchwil y defnyddir y wybodaeth. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y data ond ni fydd hwn yn nodi unrhyw unigolion.


Mae eich data personol yn cael ei ddileu o fewn 6 wythnos. Mae eich atebion i'r arolwg wedi'u cysylltu'n ddienw â ffynonellau data eraill at ddibenion ymchwil anfasnachol yn unig, oni bai eich bod yn gofyn i'r cysylltiad hwn beidio â digwydd. Cedwir y data dienw yn ddiogel a dim ond at ddibenion ymchwil anfasnachol y caiff ei ddefnyddio. Nid ydym yn rhannu nac yn defnyddio eich gwybodaeth at ddibenion masnachol neu farchnata.


Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â huw.lloyd-williams@wavehill.com neu gareth@coed.cymru.


O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl i:

  • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Coed Cymru Cyf

  • Ei gwneud yn ofynnol i Coed Cymru Cyf gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

  • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (o dan rai amgylchiadau).

  • Er mwyn i'ch data gael ei 'ddileu' (o dan rai amgylchiadau).


Cysylltwch â Coed Cymru Cyf os hoffech wneud unrhyw un o'r pethau hyn.


Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â’ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data. Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan www.ico.org.uk neu ysgrifennwch i: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Gwybodaeth bellach


Beth yw gwerthusiad prosiect Coed Cymru?

Bydd y darn hwn o waith yn werthusiad o weithgareddau Coed Cymru. Bydd yn sefydlu’r effaith y mae’r prosiect wedi’i chael ar fuddiolwyr yn ogystal â sut mae’r rhaglen wedi’i rheoli a’i chyflawni’n ehangach.


Pa fath o wybodaeth a gesglir trwy'r arolwg

Mae'r arolwg yn ymdrin ag ystod eang o bynciau. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Barn ar effaith

  • Cwestiynau penodol yn ymwneud â'r prosiect


Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. eu henw, eu cyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r person hwnnw.


Mae’r arolwg yn casglu rhywfaint o ddata personol ar gyfer yr holl ymatebwyr megis: [rhowch fel y bo’n briodol h.y. enw, cyfenw, cyfeiriad, dyddiad geni, a rhyw].


Am ba mor hir mae data personol Coed Cymru yn para?

Bydd data personol yn cael ei gadw am chwe wythnos ar ôl cwblhau’r adroddiad terfynol


Beth yw pwrpas prosesu eich atebion?

Defnyddir y data ar gyfer dadansoddi effaith rhaglen Coed Cymru. Drwy gymryd rhan, byddwch yn helpu Coed Cymru i weld lle y gall wella yn y dyfodol


Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd drwy'r arolwg?

Dim ond Huw Lloyd-Williams ac Endaf Griffiths sydd â mynediad at y data personol gan Wavehill. Fel y crybwyllwyd, bydd y data hwn yn cael ei ddileu o weinyddion Wavehill ar ôl chwe wythnos ar ôl cwblhau'r adroddiad terfynol.Int Ref: 518-20

댓글


bottom of page