top of page
  • Writer's pictureWavehill

Hysbysiad Preifatrwydd Peilot Mentora Ymestyn yn Ehangach

Sut rydym yn cadw ac yn prosesu eich gwybodaeth

Mae Wavehill wedi’u penodi gan Bartneriaeth Ymestyn yn Ehangach Gogledd a Chanolbarth Cymru (NMWWRWP) ym Mhrifysgol Bangor i gynnal gwerthusiad o’r rhaglen Fentora Ymestyn yn Ehangach. Tasg allweddol y gwerthusiad yw mesur gwerth, effaith ac effeithiolrwydd y prosiect.

Hoffem siarad â phobl sydd wedi cael cynnig cymorth gan y prosiect Ymestyn yn Ehangach i gasglu barn ar sut mae’r ddarpariaeth wedi’i rheoli a’i darparu.

Dim ond at ddibenion y gwerthusiad hwn y bydd y data a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio. Cedwir unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r gwerthusiad yn gyfrinachol. Ni fydd eich atebion i'r cyfweliad yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at eich adnabod. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y wybodaeth, ond ni fydd hwn yn adnabod unrhyw unigolion.

Mae hefyd yn bwysig nodi nad yw'r tîm sy'n cynnal y gwerthusiad yn gweithio i Brifysgol Bangor, y rhaglen Fentora Ymgyrraedd yn Ehangach, nac unrhyw un o'r sefydliadau sy'n ymwneud â chyflwyno neu ariannu'r rhaglen hon. Gwerthusiad annibynnol yw hwn.

Bydd Wavehill yn dileu'r wybodaeth a ddarperir gennych a'r holl ddata personol sy'n ymwneud â'r ymchwil hwn o fewn chwe mis i ddiwedd y gwerthusiad.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y gwerthusiad, mae croeso i chi gysylltu â Megan Clark, sy'n arwain y gwerthusiad (Megan.clark@wavehill.com) neu Paula Griffiths (p.griffiths@bangor.ac.uk).

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl i:

  • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Brifysgol Bangor a phartneriaid.

  • Ei gwneud yn ofynnol i Brifysgol Bangor a phartneriaid gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

  • Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu (o dan rai amgylchiadau).

  • Er mwyn (mewn rhai amgylchiadau) cael eich data ei ‘ddileu’.

Cysylltwch â Paula Griffiths os hoffech wneud unrhyw un o'r pethau hyn mewn perthynas â'r prosiect hwn. Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â’ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy’r wefan. www.ico.org.uk, neu ysgrifennwch i : Information Commissioner, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Gwybodaeth pellach

Pam mae'r ymchwil hwn yn digwydd?

Comisiynwyd Wavehill gan Brifysgol Bangor i gynnal astudiaeth ymchwil a gwerthuso o'r rhaglen Mentora Ymgyrraedd yn Ehangach. Mae gan Brifysgol Bangor ddiddordeb yn effeithiolrwydd y gefnogaeth fentora a ddarperir o dan y rhaglen, pa effaith y gallai fod wedi'i chael a sut y gellir ei gwella. Drwy gynnal arolwg o’r mentoriaid, y rhai sy’n cael eu mentora a’r rhai y cynigir cymorth iddynt drwy’r rhaglen, bydd yr adborth a gasglwyd yn helpu i fireinio’r ddarpariaeth a deall i ba raddau y mae’r rhaglen wedi cyflawni ei hamcanion ac yn gweithredu fel model i’w wella yn y dyfodol. Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu drwy'r arolwg? Mae’r arolwg yn canolbwyntio ar adborth am sut mae’r rhaglen fentora wedi’i rheoli, ei chyflwyno ac unrhyw ganlyniadau canfyddedig o ganlyniad i gael mynediad at y cymorth. Beth yw data personol? Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person naill ai ar ei ben ei hun neu mewn cyfuniad â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. eu henw, eu cyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r person hwnnw. Am ba mor hir y bydd data personol yn cael ei gadw? Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd yn ei ddileu chwe mis ar ôl diwedd y contract. Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gasglwyd drwy'r arolwg? Mae gwerthusiad y Rhaglen Ymestyn yn Ehangach yn galluogi Prifysgol Bangor i ddeall a yw'r rhaglen yn gweithio'n effeithiol. Fe’i defnyddir felly i gefnogi gweithgareddau o fewn tasg gyhoeddus y rhaglen. Er enghraifft, efallai y bydd y wybodaeth a gasglwyd yn cael ei defnyddio:


  • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i raglenni mentora yn y dyfodol neu ddarpariaeth arall.

  • Penderfynu a ddylai rhaglenni tebyg barhau yn y dyfodol.

  • Deall y dulliau gorau o greu newid ac effaith ar gyfer cyfranogwyr a gefnogir a darparu hyfforddiant a dulliau newydd o fentora cymorth.

Mae'r gwerthusiad yn cael ei gynnal gan Wavehill ar ran Prifysgol Bangor. Mae eich cyfranogiad unigol yn yr ymchwil yn wirfoddol. Beth yw pwrpas prosesu eich atebion i'r arolwg? Defnyddir y data at ddibenion ymchwil a gwerthuso yn unig. Bydd y data'n cael ei ddadansoddi i alluogi Prifysgol Bangor a phartneriaid i ddeall effaith ac effeithiolrwydd y rhaglen Fentora Ymestyn yn Ehangach. Bydd hyn yn helpu Prifysgol Bangor i benderfynu a oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r rhaglen ac i sefydlu a yw'r rhaglen hon yn gallu rhoi mewnwelediad newydd i sut y gellir gwella'r modd y darperir cymorth. Ni chaiff y data ei ddefnyddio at ddibenion masnachol neu farchnata ac ni chaiff ei ddefnyddio i wneud penderfyniadau amdanoch chi fel unigolyn. Pwy sydd â mynediad i’r data personol a gasglwyd drwy’r arolwg? Bydd gan Wavehill gopi o'r data a rennir gennych chi gyda'r rhaglen i'w alluogi i gynnal yr arolwg a bydd yn dal rhai manylion am sefydliadau ac unigolion. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad. Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil ac ni fydd y data personol neu adnabyddadwy yn cael ei rannu â Phrifysgol Bangor nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu'r holl ddata personol o fewn chwe mis i ddiwedd y prosiect.

Int. Ref 740-23

Comments


bottom of page