top of page
  • Writer's pictureWavehill

Llywodraeth y DU yn Cyhoeddi Adroddiad Terfynol ar Werthuso Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy Diwygiedi

Mae llywodraeth y DU wedi cyhoeddi'r adroddiad terfynol o werthusiad o'r cynllun Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy (RHI). Cynhyrchwyd yr adroddiad annibynnol hwn, dan arweiniad CAG Consulting, gyda chefnogaeth gan Wavehill, Winning Moves ac UCL, ar gyfer BEIS i werthuso effeithiolrwydd ac effeithiau'r cynllun hwn ledled y DU o'r diwygiadau a gyflwynwyd yn 2017/18 i'w gau yn 2022.


Cynllun gan y llywodraeth oedd yr Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy (RHI) a oedd yn darparu cymhellion ariannol i fusnesau ac aelwydydd i osod technolegau gwres adnewyddadwy, megis boeleri biomas, pympiau gwres, a phaneli thermol solar mewn lleoliadau domestig ac annomestig . Canfu'r adroddiad fod yr Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy (RHI) wedi helpu i gynyddu nifer y gosodiadau gwres adnewyddadwy yn y DU ar gyfer y ddau leoliad. Daeth i'r casgliad bod amserlenni hir, cyllid cyson sydd ar gael a sicrwydd polisi yn allweddol i lwyddiant y cynllun hwn.


Fel rhan o'r tîm gwerthuso, arweiniodd Wavehill ar dair ffrwd waith:

  • Dadansoddiad i ba raddau y cefnogodd y rhaglen y newid i farchnadoedd mwy cynaliadwy ar gyfer technolegau gwres adnewyddadwy allweddol.

  • Cystadleuaeth ac effeithiau masnach y rhaglen gan gynnwys ystyried a oedd lefelau tariff wedi'u gosod ar gyfradd addas.

  • Dadansoddiad o effeithiolrwydd cost y cynllun.


Mae'r adroddiad yn darparu tystiolaeth glir o lwyddiant y cynllun wrth ysgogi defnyddio technolegau gwres adnewyddadwy, ond mae hefyd yn tynnu sylw at heriau y mae angen mynd i'r afael â nhw. Bydd llawer o'r mewnwelediadau a gynhyrchir yn dysgu pwysig ar gyfer datblygu cynlluniau olynol i hyrwyddo gwres adnewyddadwy ar gyfer lleoliadau domestig ac annomestig yn y dyfodol ac yn y pen draw gyfrannu at amcanion sero net tymor hir y DU.

Comments


bottom of page