top of page
  • Writer's pictureWavehill

Twf Da: sut bydd Cernyw yn sicrhau twf economaidd cynhwysol a glân

Mae Cernyw ac Ynys Sili wedi derbyn £132m gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) a £5.6m gan y Gronfa Ffyniant Gwledig. Mae'r buddsoddiad hwn yn cefnogi agenda Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU a Rhaglen Twf Da y rhanbarth, gyda'r nod o feithrin twf economaidd cynhwysol a chynaliadwy wrth greu cymdeithas fwy cyfartal.


Mae Cyngor Cernyw wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad cynhwysfawr o'r rhaglen. Rydym yn adeiladu ar ein profiad a'n dull profedig o werthuso Cyllid Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd (ERDF) cenedlaethol gwerth £3.2bn Adran Lefelu i Fyny, Tai a Chymunedau (DLUHC) a'r £220m o Gyllid Adnewyddu Cymunedol (CRF) i sicrhau asesiad trylwyr sy'n cyd-fynd ag amcanion strategol lleol a chenedlaethol, gan gynnig gwersi gwerthfawr ar gyfer mentrau a phenderfyniadau polisi yn y dyfodol.


Gyda 134 o brosiectau eisoes wedi'u cymeradwyo, ym mis Rhagfyr 2023, gan gwmpasu sectorau o ynni adnewyddadwy i addysg a chynhwysiant cymdeithasol, bydd ein gwerthusiad yn rhoi mewnwelediadau beirniadol i effaith y rhaglen.

Comments


bottom of page