top of page
  • Writer's pictureWavehill

Ymchwil Perchnogaeth Gweithwyr yng Nghymru: Datganiad Preifatrwydd Data

Sut rydyn ni'n dal ac yn prosesu'ch gwybodaeth 

Mae Cwmpas wedi penodi Wavehill i gynnal ymchwil ar fanteision perchnogaeth gweithwyr yng Nghymru drwy ymgysylltu â busnesau sydd wedi trosglwyddo’n llwyddiannus i fodel EO. Bwriad hyn yw darparu mewnwelediad gwerthfawr ar effaith perchnogaeth gweithwyr a’i rôl o fewn economi Cymru, tra hefyd yn ystyried profiadau’r rhai sydd wedi trawsnewid.


Felrhano'r broses hon, mae Wavehill am gyfweld â chymaint o fusnesausy'neiddoi'rgweithwyr â phosibl a hoffentglywedganGyfarwyddwrynogystal â chynrychiolyddgweithwyr o fewnpobbusnes. Mae eichenwa’chmanylionwedi’ucasglunaill ai o’rrhestr o fusnesausy’neiddoiweithwyr a gedwirganCwmpas, neu drwyffynonellaugwybodaetheraillsyddargaeli’rcyhoedd, neu wedi’utrosglwyddoinigangydweithiwro’chsefydliad.


Dim ond at ddibenion y gwerthusiadhwn y defnyddiwyd y data rydychchi'ndarparu. Mae unrhywwybodaethbersonol a gesglirfelrhano'rgwerthusiadyncaeleichadw'ngyfrinachol. Ni fyddeichatebioni'rcyfweliadyncaeleucyhoeddimewnffordd a allaiarwain at eichadnabod. Bydd Wavehill yncynhyrchuadroddiadynseiliedigar y wybodaethondnifyddhynyn nodi unrhywunigolionhebeichcydsyniadynymlaenllaw.


Mae'n bwysig nodi hefyd nad yw'r tîm sy'n cynnal yr ymchwil yn gweithio i Cwmpas. Astudiaeth ymchwil annibynnol yw hon.

  

Bydd Wavehill yn dileu'r wybodaeth rydych chi'n ei darparu a'r holl ddata personol sy'n ymwneud â'r ymchwil hon cyn pen 6 mis ar ôl diwedd yr ymchwil (Hydref 2023).


Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r ymchwil, mae croeso i chi gysylltu â naill ai Ioan Teifi, sy'n arwain yr ymchwil (ioan.teifi@wavehill.com) neu Nicola Mehegan o Cwmpas (nicola.mehegan@cwmpas.coop)  

O dan ddeddfwriaeth diogelu data, mae gennych yr hawl i:

  • Gael mynediad i'ch data personol a gedwir gan Cwmpas.

  • Ei gwneud yn ofynnol i Cwmpas gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data.

  • Mewn rhai amgylchiadau) Gwrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu.

  • (Mewn rhai amgylchiadau) cael eich data eu ‘ddileu’.

Cysylltwch â Nicola Meheganosydychchi'ndymunogwneudunrhyw un o'rpethauhynmewnperthynasâ'rprosiecthwn. Osoesgennychunrhywbryderonynghylchsutmaeeich data wedicaeleidrin, gallwchgyflwynocwyniSwyddfa’rComisiynyddGwybodaethar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, neu drwy’rwefan www.ico.org.uk neu ysgrifennwch i: ComisiynyddGwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.


Gwybodaeth Pellach

1. Pam mae'r ymchwil hwn yn digwydd?

Bydd y wybodaeth a roddwch yn cynhyrchu gwybodaeth allweddol am fanteision perchnogaeth gweithwyr yng Nghymru ac yn cefnogi gwaith Cwmpas i annog mwy o berchenogaeth gan weithwyr yng Nghymru. Lle rhoddir caniatâd, rydym hefyd yn bwriadu datblygu rhai astudiaethau achos ar y busnesau y mae gweithwyr yn berchen arnynt i'w cynnwys yn ein hadroddiad.

2.  Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu trwy'r arolwg? 

Mae'r cyfweliad yn canolbwyntio ar gasglu gwybodaeth gefndir am eich busnes, eich cymhellion i ddod yn eiddo i weithwyr, eich profiad ohono, unrhyw fanteision i'ch busnes, a data ar twf a datblygiad eich busnes.

  

3.Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod person, nail ai ar ei phen ei hun neu ar y cyd a gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. enw person, ei gyfeiriad, neu fanylion sy’n benodol am y person hwnnw. 

  

4. Am ba hyd y cedwir data personol?   

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd yn ei ddileu 6 mis ar ôl diwedd y contract.

  

5. Beth yw'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gasglwyd trwy'r arolwg?

Y sail gyfreithiol ar gyfer ymgymryd â’r ymchwil hon a chael eich gwybodaeth gyswllt yw eich caniatad inni gwneud hynny. Mae'r arolwg yn cael ei gynnal gan Wavehill ar ran Cwmpas. Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil yn wirfoddol. 

6. Beth yw pwrpas prosesu'ch atebion i'r arolwg? 

Defnyddir y data at ddibenion ymchwil yn unig. Bydd y data’n cael ei ddadansoddi i alluogi Cwmpas i ddeall manteision perchnogaeth gweithwyr yng Nghymru. Ni ddefnyddir y data at ddibenion masnachol neu farchnata.

7.  Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd trwy'r arolwg?   

Bydd gan Wavehill gopi o'r data personol i'w alluogi i gynnal yr arolwg.

Bydd Wavehill yn gwneud cofnod ysgrifenedig o'r drafodaeth yn ystod y cyfweliad. Dadansoddir y nodiadau hyn gan ymchwilwyr yn Wavehill i gynhyrchu adroddiad ar gyfer Cwmpas. Ni fydd yr adroddiad hwn yn nodi unrhyw unigolion sy'n cymryd rhan yn yr ymchwil heb gydsyniad ymlaen llaw ac ni fydd nodiadau'r cyfweliadau yn cael eu rhannu â Cwmpas nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu'r holl ddata personol cyn pen 6 mis ar ôl diwedd y prosiect.


Internal only. Ref 694-22

Comments


bottom of page