top of page
  • Writer's pictureWavehill

Arloesedd mewn ffermio a choedwigaeth: gwerthuso Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP)


A red tractor pulling a combine harvester in a field

Comisiynwyd Wavehill i ddarparu gwerthusiad annibynnol o’r rhaglen Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) Cymru. Wedi'i hariannu gan y Rhaglen Datblygu Gwledig (RDP) 2014-2020, rhoddodd y gronfa hon gefnogaeth i 46 o brosiectau ledled Cymru i dreialu technegau a thechnolegau arloesol yn y sectorau ffermio a choedwigaeth. Y bwriad oedd dod ag arbenigwyr o fyd busnes, ymchwil, cyrff anllywodraethol, a rhanddeiliaid eraill ynghyd i weithio ar y cyd i fynd i'r afael â materion a heriau cyffredin ledled y diwydiant a gwella ymarfer drwy arloesi ar draws y sector.


Mae'r adroddiad interim yn dangos bod yr EIP wedi'i gyflwyno'n llwyddiannus hyd yma. Mae sawl prosiect wedi nodi effaith ennill sgiliau a gwybodaeth newydd, tra bod eraill wedi nodi arbedion cost neu ffrydiau incwm newydd oherwydd y prosiectau a ariennir gan EIP. Roedd yr adroddiad interim yn ymwneud yn bennaf â chynnal gwerthusiad proses. Roedd hyn yn cynnwys asesiad o'r dull ymgysylltu â busnesau, y cais, asesu, a'r broses o wneud penderfyniadau yn ogystal â dyluniad cyffredinol y gweithrediad. Roedd hefyd yn adolygu priodoldeb prosiectau a gefnogir a lledaenu canfyddiadau. Canfu fod y prosiectau a gefnogir wedi bod yn briodol gyda nifer a allai gynyddu ac, felly'n debygol o gynhyrchu effeithiau cadarnhaol ar lefel ehangach yn y diwydiant. Mae hyn wedi cael cymorth drwy broses ymgeisio ac arfarnu cadarn a chefnogaeth hwyluso effeithiol.


Gallwch ddarllen yr wyth argymhelliad o'r adroddiad interim. Gwnaed y rhain, yn seiliedig ar ganfyddiadau allweddol y gwerthusiad a byddant yn cael eu defnyddio i lywio cymorth arloesedd yn y dyfodol i'r sectorau ffermio a choedwigaeth. Mae disgwyl i adroddiad terfynol gael ei gyhoeddi ym mis Ebrill 2023 a fydd yn cael mwy o ffocws ar yr effeithiau a gynhyrchir.

FAm fwy o wybodaeth cysylltwch â Ioan Teifi ac Endaf Griffiths.

Comments


bottom of page