top of page
  • Nikki Vousden

Wavehill a Tir Coed: addewid un y cant

Bob blwyddyn, mae Wavehill yn rhoi un y cant o'i elw i achosion elusennol sy'n cyd-fynd â'n gwerthoedd a'n ethos. Mae'r holl staff yn dewis elusen sy’n lleol i un o'n pedair swyddfa yn y DU i'w chefnogi. Eleni fe wnaeth ein swyddfa yn Aberaeron, sydd wedi'i lleoli yng Ngorllewin Cymru, ddewis Tir Coed. Mae gwaith yr elusen nid yn unig yn cyd-fynd â'r gwaith a wnawn, ond hefyd ein gwerthoedd cymdeithasol a'n hymrwymiad i hyrwyddo ymwybyddiaeth a chyfrifoldeb amgylcheddol i helpu i leihau ein hôl troed carbon ac ecolegol lleol.

Cysylltu pobl â'r tir.

Mae enw'r elusen, Tir Coed yn  symbol o'r hyn y mae'n ei wneud i gysylltu pobl, cymunedau â natur. Mae Tir Coed yn darparu rhaglenni hyfforddi, dysgu a lles awyr agored ar draws Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae ei safleoedd yn darparu cyfleusterau cymunedol ar gyfer gweithgareddau addysgol ac iechyd, yn ogystal â chreu cyfleoedd gwaith i unigolion difreintiedig yng nghefn gwlad Cymru. Mae'r cyrsiau a gynigir gan Tir Coed yn rhad ac am ddim, gyda phwyslais ar helpu pobl i gael gwaith cysylltiedig. Mae lleoedd ar agor i bawb, gyda blaenoriaeth yn cael ei rhoi i bobl sy'n ddi-waith neu'n gweithio llai nag 16 awr yr wythnos.


Yn ddiweddar, fe wnaethon ni ymweld â'r safle yn Llanfarian (Ceredigion), sydd 20 munud mewn car o swyddfa Aberaeron Wavehill.  Mae Tir Coed wedi bod yn rheoli'r safle ers 20 mlynedd, sydd mewn coetir cymysg serth sy'n eiddo i Cyfoeth Naturiol Cymru. Plannwyd y coetir tua 50 mlynedd yn ôl ac mae'n gymysgedd o goed bytholwyrdd, gan gynnwys clystyrau o Hemlock a Douglas Fir, yn ogystal â mathau collddail brodorol.


Mae safle Llanfarian yn cynnig cwrs achrededig 12 wythnos Rheoli Coetiroedd Cynaliadwy yn ystod misoedd y gaeaf a chwrs Gwaith Coed 12 wythnos o hyd ym misoedd yr haf. Mae cyfranogwyr yn dysgu amrywiaeth o sgiliau, gan gynnwys sut i ddefnyddio amrywiaeth o offer llaw yn ddiogel fel bwyeill , sut i gwympo coeden, sut i wneud maledau pren, neu hyd yn oed ceffyl llif. Ochr yn ochr â hyn mae Tir Coed yn cynnig cwrs Garddwriaeth Gynaliadwy 20 wythnos rhwng y gwanwyn a'r hydref, cafodd ei gychwyn gan ddefnyddio pecyn ariannu Cadwch Gymru'n Daclus. Mae sawl math o welyau wedi'u codi, gwely garddio dim cloddio a thŷ gwydr lle mae cyfranogwyr yn tyfu llysiau gaeaf gan gynnwys winwns, gollyngiadau a thatws. Mae yna hefyd llyngyr trawiadol a gwesty byg moethus ei olwg. Mae elfennau a addysgir o'r cyrsiau, ynghyd â gweithgareddau ymarferol, yn rhoi dealltwriaeth a gwerthfawrogiad i'r cyfranogwyr o'r amgylchedd naturiol. Gweithgareddau a wneir yn creu neu wella mannau gwyrdd er lles pawb.


Mae adnoddau cynnal a chadw'r safle o ddydd i ddydd yn her oherwydd bod amser staff yn cael ei ariannu'n bennaf gan grantiau penodol i brosiectau, sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau penodol. Mae safle Llanfarian yn dibynnu ar grŵp bach craidd o wirfoddolwyr, sy'n gofalu am y gerddi dros y gaeaf ac yn cyflawni tasgau cynnal a chadw syml. Mae gan y safle gysylltiadau â sefydliadau lleol a'r gymuned leol. Mae'n hwyluso hwb cymunedol lleol a grwpiau iechyd meddwl, sy'n helpu i hyrwyddo lles a gwirfoddoli yn y gymuned leol.


Addewid 1%

Fel rhan o'n haddewid un y cant, roeddem am wneud mwy na dim ond cyfrannu'n ariannol. Roeddem am gyfle i ddysgu mwy am y gwaith a'r effaith y mae Tir Coed yn ei gael. I'r perwyl hwnnw, fe dreulion ni'r bore yn gweld  beth sy'n digwydd ar y safle. Roeddem yn gallu sgwrsio â staff a chyfranogwyr a oedd yn cymryd rhan mewn sesiwn blasu ar gyfer cwrs Rheoli Coetiroedd Cynaliadwy 12 wythnos. Yn ystod amser cinio, eisteddon ni o gwmpas y tân a samplu cnau cist wedi'u rhostio, wrth siarad â chyfranogwyr sesiynau blasu am y cwrs sydd ar ddod a'r hyn yr oeddent yn gobeithio ei gael ohono. Buom hefyd yn sgwrsio ag Arweinwyr Gweithgareddau y cwrs a phobl a oedd wedi cymryd rhan mewn cyrsiau blaenorol ac a ddaeth yn wirfoddolwyr rheolaidd wedi hynny.


Roedd yn amlwg bod Tir Coed yn gwneud llawer mwy na helpu cyfranogwyr i ennill sgiliau awyr agored - gall y cyfle i fod yn yr amgylchedd naturiol, cyfrannu at ei reolaeth, a theimlo'n rhan o grŵp cefnogol fod yn hwb enfawr i hyder a lles cyffredinol pobl. Ac mae'r coetiroedd yn brydferth, gyda'r coed yn creu rhwydwaith o lwybrau sy'n ffurfio cefndir hyfryd i'r clwstwr o strwythurau pren sy'n cynnwys gofod gweithdy, sied storio, siop goed a thoiled compost. Rhoddodd ein hymweliad ddealltwriaeth dda iawn i ni o waith Tir Coed yn ogystal â'r amrywiaeth o gefnogaeth a sgiliau y maent yn eu cynnig i bobl a chymunedau.


Fel busnes cyfrifol a moesegol, mae Wavehill yn gweithio'n barhaus i wella ein gwerth cymdeithasol ac eisiau cael effaith gadarnhaol ar ein cymunedau lleol. Mae hyn yn cynnwys meithrin perthnasoedd cadarnhaol gyda sefydliadau lleol a buddsoddi mewn pobl a chymunedau lleol.


Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn sesiwn blasu yn un o safleoedd Tir Coed neu os hoffech gymryd rhan cysylltwch â ni - Tir Coed, neu ffoniwch 01970 636909.Comments


bottom of page