top of page
 • Writer's pictureAndy Parkinson

Nodi arfer da mewn buddsoddiad arloesi hinsawdd ar gyfer sefydliadau'r celfyddydau a diwylliant

A allwch chi ein helpu i nodi astudiaethau achos posibl sy'n dangos sut mae logisteg ar gyfer cyllid hinsawdd yn cael eu gweinyddu yn y sectorau celfyddydol a diwylliannol?

Rydym yn gweithio gyda Chyngor Celfyddydau Lloegr a'r British Council i archwilio'r rôl y gall sefydliadau celfyddydol a diwylliannol ei chwarae wrth gefnogi gwaith sy'n canolbwyntio ar yr hinsawdd. Trwy ein hymchwil, rydym yn bwriadu casglu enghreifftiau o gronfeydd, prosiectau a mentrau o'r DU a ledled y byd sydd wedi cyfrannu at liniaru newid yn yr hinsawdd a hyrwyddo cynaliadwyedd trwy'r celfyddydau a diwylliant.


Buddsoddiad hinsawdd - beth ydym ni'n edrych i'w ddatgelu?

GMae arfer da mewn buddsoddiad arloesi hinsawdd ar gyfer sefydliadau'r celfyddydau a diwylliant yn mynd y tu hwnt i ymarfer artistig ac mae angen cefnogi gweithredu ystyrlon ar bob lefel o sefydliadau celfyddydol a diwylliannol. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn deall, ond heb fod yn gyfyngedig i, enghreifftiau o:

 • Casglu data ystyrlon ar effaith amgylcheddol

 • Buddsoddi mewn adeiladau, seilwaith a thechnoleg glanach

 • Llythrennedd carbon ac amgylcheddol ar draws y gweithlu diwylliannol

 • Datblygu caffael lleol a thrafnidiaeth werdd

Beth yw prif themâu'r ymchwil hwn?

TBydd yr ymchwil hon yn cynhyrchu cyfres o astudiaethau achos sy'n arddangos enghreifftiau o'r DU a ledled y byd sy'n dangos 'pam' a 'sut' logisteg y cyllid y tu ôl i gronfeydd hinsawdd yn y sector celfyddydau a diwylliant. Felly, bydd yn archwilio'r pynciau canlynol:

 • Arfer gorau. O'r DU ac yn rhyngwladol gan gyllidwyr fel cyrff cyhoeddus, ymddiriedolaethau a sefydliadau a sefydliadau dyngarol

 • Gofynion cynaliadwyedd. Deall sut mae cyllidwyr wedi adeiladu mewn gofynion cynaliadwyedd rhesymol gan gynnwys sut i ddangos newid.

 • Cymwysterau amgylcheddol. Deall sut mae cyllidwyr wedi gwerthuso cymwysterau amgylcheddol sefydliad wrth wneud cais am gyllid.

 • Alinio cyllid ag effaith amgylcheddol. Y ffordd orau o eirioli gwerthoedd amgylcheddol drwy gyllid, drwy archwilio sut mae cyllid wedi cyd-fynd â nodau cyfrifoldeb hinsawdd neu amgylcheddol cyllidwyr.

 • Cyflenwi prosiect. Archwilio sut y cafodd gwaith ei gyflawni mewn ffordd a oedd yn ymateb i faterion hinsawdd a chyfrifoldeb amgylcheddol.

 • Deall yr heriau a wynebir. Archwilio'r gwahanol heriau wrth gyflawni prosiectau o ariannwr a safbwynt sefydliad

 • Cydweithio. Archwilio methodolegau cydweithredol a fabwysiadwyd gan gynnwys rhyngwladol, y celfyddydau a gwyddoniaeth, a dulliau gwerthuso.

 • Dulliau ariannu. Archwilio methodolegau cyllido neu ddulliau a ddefnyddir o fewn yr arian yn ogystal â'u canlyniadau.

Sut i gymryd rhan?

YGallwch rannu unrhyw enghreifftiau o gronfeydd, prosiectau neu fentrau yr ydych yn ymwybodol ohonynt yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, trwy e-bostio Andy Parkinson, cyfarwyddwr ac arweinydd prosiect Wavehill erbyn dydd Gwener 11 Awst 2023.


Nodwch y meini prawf cynhwysiant ar gyfer cronfeydd a phrosiectau. Os nad ydych yn siŵr o gymhwysedd y rhaglen, prosiect neu gyllid, neu os ydych am gael mwy o wybodaeth am yr ymchwil hon, anfonwch e-bost at Andy Parkinson yn uniongyrchol.


Meini prawf cynhwysiant

 • Enghreifftiau yn y DU, yr UE ehangach, Gogledd America, Awstralia, Nordeg, is-gyfandir India, a Dwyrain Asia.

 • Rhaglenni ariannu ffurfiol sy'n cynnwys nodau ac amcanion clir, canllawiau a meini prawf ymgeisio ac asesu

 • Ymchwil sy'n destun proses ymchwil glir

 • Deunydd cyhoeddedig anffurfiol a llenyddiaeth lwyd

 • Enghreifftiau o 2018 ymlaen

 • Rhaglenni ariannu gwerth dros £100,000

Comments


bottom of page