top of page
 • Eddie Knight

Cael Lloegr yn actif – cael gwared ar y rhwystrau i iechyd corfforol

Mae codi lefelau gweithgarwch corfforol wedi bod yn flaenoriaeth i lywodraethau olynol oherwydd y canlyniadau iechyd, cymdeithasol ac amgylcheddol cysylltiedig y gellir eu cyflawni. Fodd bynnag, mae anghydraddoldebau dwfn yn bodoli yn ein system gweithgarwch corfforol. Mae gan y lleoedd mwyaf gweithgar yn Lloegr bron i ddyblu lefelau gweithgarwch y rhai lleiaf gweithgar a gall disgwyliad oes amrywio hyd at 17 mlynedd yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw. Mae mynd i'r afael â'r anghydraddoldebau hyn yn egwyddor graidd strategaeth 'Uno'r Mudiad' gan Sport England.


Beth sydd wedi'i gyhoeddi?

Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd Sport England y bydd eu Partneriaethau Lle yn cael ei ehangu drwy fuddsoddi £250 miliwn arall yn eu gwaith yn seiliedig ar leoedd. Mae'n cynnwys buddsoddiad o £190 miliwn i 80-100 o leoedd a nodwyd efo’r angen mwyaf am gymorth. Mae'r gwaith hwn yn adeiladu'n uniongyrchol ar y mewnwelediad a'r dysgu a ddatblygwyd trwy'r buddsoddiad yn y Cynlluniau Peilot Cyflenwi Lleol.


Yn ogystal, mae Chwaraeon Lloegr wedi cyhoeddi cynnig cyffredinol ar gyfer cymorth seiliedig ar le, a fydd yn cynnwys: datblygu arweinyddiaeth, trosglwyddo dysgu a mynediad at adnoddau, cyngor ac arweiniad. Y bwriad yw cymhwyso'r dysgu a gynhyrchir trwy'r lle y gellir cymhwyso buddsoddiad mewn partneriaeth i leoedd ledled y wlad.


Beth yw dull systemau sy'n seiliedig ar le?

Mae gweithio systemig seiliedig ar le yn gwyriad o'r dull 'adeiladu a byddant yn dod' sydd wedi bod yn gyffredin yn natblygiad chwaraeon dros y degawdau blaenorol. Mae'n ceisio symud i ffwrdd o brosiectau neu raglenni ynysig sy'n canolbwyntio ar oresgyn rhwystrau unigolyn i anweithgarwch. Yn hytrach mae'n cydnabod bod anweithgarwch corfforol yn broblem gymhleth a ddylanwadir gan lu o ffactorau rhyng-gysylltiedig.


Mae dull gweithredu systemau yn gofyn am gamau cydgysylltiedig ar draws sawl haen o gymdeithas i ddylanwadu ar newid cadarnhaol. Mae'n ystyried yr amgylchedd naturiol, yr amgylchedd cymdeithasol, y rheolau a'r rheoliadau, yn ogystal â'r sefydliadau a'r sefydliadau sy'n rhan o'r system. Mae'n gofyn am brynu i mewn gan bartneriaid ar draws systemau lleol, gan gynnwys llunwyr polisi, rheolwyr, cymunedau ac unigolion, i weithio gyda'i gilydd i nodi cyfleoedd a all gychwyn newid.

Mae'r elfen sy'n seiliedig ar le yn adlewyrchu natur ffocws uchel y dull gweithredu, gan gydnabod y ffaith nad oes dau le yr un fath, ac y dylai'r gwaith hwn gael ei ddylanwadu'n drwm gan ddealltwriaeth fanwl a chydgysylltiedig o gyd-destun a nodweddion y lle.


Mae'r fideo hwn a gynhyrchwyd gan Bartneriaid Gwerthuso a Dysgu Cenedlaethol Chwaraeon Lloegr (NELP) yn rhoi trosolwg defnyddiol o'r dull ochr yn ochr â'r fframwaith cysyniadol a'r amodau trawsbynciol y maent yn eu hystyried yn bwysig wrth fynd i'r afael ag anghydraddoldebau gweithgarwch corfforol.


Beth yw'r goblygiadau ar gyfer gwerthuso?

Gall gwerthuso ymyrraeth gweithgarwch corfforol nodweddiadol gynnwys casglu data cyn ac ar ôl prawf gyda'r nod o ddatgelu newidiadau parhaus sy'n gysylltiedig â chanlyniadau rhagddiffiniedig fel arfer o amgylch lefelau gweithgarwch corfforol ac agweddau ar les (gweler er enghraifft, ein gwerthusiad o Get Out Get Active).


Mewn cyferbyniad, rhaid i werthuso newid systemau archwilio effeithlonrwydd ystod o ffactorau cydberthynol gan gynnwys y perthnasoedd, rhyngweithio, diwylliannau, llwybrau a strwythurau sy'n dylanwadu ar ba mor dda y mae system leol yn gweithio.


Gall gwerthuso effaith newid systemau fod yn gymhleth. Mae'n gofyn am ddull sy'n sensitif i ddal newidiadau mewn diwylliannau a ffyrdd o weithio. Dylai'r ffocws fod ar nodi newidiadau i'r ffordd y mae'r system gyfan yn gweithredu yn hytrach nag effeithiau gweithred neu ymyrraeth unigol.


Pa ddulliau sydd fwyaf addas ar gyfer gwerthuso newid systemau?

Nid oes un dull sy'n addas i bawb ar gyfer y math hwn o werthusiad. Yr hyn sy'n bwysicach yw bod dulliau yn cael eu dewis sy'n galluogi rhanddeiliaid i ddeall cynnydd ac effaith er mwyn galluogi dysgu a gweithredu i ddigwydd.

Fodd bynnag, mae rhai egwyddorion cyffredin y gellir cadw atynt a all helpu i arwain a llywio'r broses werthuso. Mae'r rhain yn cynnwys datblygu dulliau sy'n:

 • Maent yn gyfranogol eu natur ac yn dod â phartneriaid ar hyd y daith werthuso ac sy'n sefydlu diwylliant dysgu.

 • Ymgorffori gwerthuso a dysgu wrth ddylunio a chyflwyno'r gwaith i sicrhau bod penderfyniadau'n cael eu llywio gan y mewnwelediadau diweddaraf.

 • Yn ailadroddol, yn hyblyg ac yn cyd-fynd â natur archwiliol y gwaith ac yn adrodd ar sut mae damcaniaethau a dealltwriaeth yn esblygu dros amser.

 • Galluogi canfyddiadau i fynd y tu hwnt i ddisgrifio'r newid yn unig, ond yn egluro sut mae unrhyw newidiadau wedi digwydd, ar gyfer pwy ac o dan ba amgylchiadau.

Mae amrywiaeth o ddulliau a ddefnyddir yn gyffredin yn y math hwn o werthuso ac mae dewis dulliau sydd fwyaf addas ar gyfer y cwestiynau gwerthuso yn bwysig. Er enghraifft, gallai methodolegau gynnwys cyfuniad o:

System mapping workshops

 • Gweithdai mapio systemau

 • Setiau Dysgu Gweithredu

 • Mapio Effeithiau Ripple

 • Dulliau adrodd straeon

 • Astudiaethau achos

 • Gwrando cymdeithasol

 • Arolwg Attitudinal

 • Cyfweld

Beth rydym wedi'i ddysgu hyd yn hyn?

Yn seiliedig ar ein profiad o werthuso dulliau seiliedig ar le ar gyfer nifer o Bartneriaethau Gweithredol yn Lloegr, rydym wedi canfod:

 • Mae dod o hyd i ffordd i gyfleu amcanion y gwaith yn hanfodol er mwyn ymgysylltu â phartneriaid, yn enwedig y rhai sy'n gyfarwydd â gorfod dangos effeithiau tymor byr.

 • Mae'n bwysig sefydlu partneriaeth amrywiol o actorion a dylanwadwyr o fewn y lle. Mae cael rhwydwaith amlddisgyblaethol o bartneriaid sydd ag ystod eang o wybodaeth, profiadau a safbwyntiau yn hanfodol i ddatblygu dealltwriaeth gyffredin o'r lle a gweithredu gweithredu.

 • Mae'n bwysig ceisio deall y cryfderau a'r gwendidau ar draws y system gyfan ac osgoi canolbwyntio'n ormodol ar rwystrau unigol (galluoedd, cyfleoedd a chymhellion).

 • Yn aml, gall cynnydd fod yn ddibynnol ar yr unigolion sy'n ymwneud â'r gwaith a'u gwerthoedd, eu hagweddau a'u hymddygiad. Fodd bynnag, mae angen sefydlu ymrwymiad unigol a sefydliadol.

 • Mae cydweithredu effeithiol yn alluogwr pwysig ac ni ellir datrys problemau cymhleth heb gydweithredu. Mae meithrin cydweithio drwy sefydlu diben cyffredin a rhannu gweledigaeth yn hanfodol.

Mae cyhoeddiad Sport England i fuddsoddi rhagor o gyllid mewn partneriaethau ar waith yn rhoi cyfle i gymunedau ledled y wlad fynd i'r afael â'r anghydraddoldebau gweithgarwch corfforol sy'n bodoli. Ond er mwyn gwneud y gorau o'r buddsoddiad hwn, mae'n rhaid ei gyfuno â dulliau gwerthuso effeithiol a mwy maethlon. Mae'n rhaid i'r dulliau hyn gael dealltwriaeth ddyfnach o'r cyd-destun, meithrin cyfranogiad gweithredol ymhlith cymunedau a phartneriaid yn y broses werthuso a bod yn adlewyrchiad o'r canlyniadau mwy cynnil y mae gweithio ar sail lleoedd yn ceisio eu cyflawni.


Os hoffech ragor o wybodaeth neu i drafod hyn ymhellach, cysylltwch ag Eddie Knight


Comments


bottom of page