top of page
  • Writer's pictureWavehill

Get Out Get Active (GOGA): Gwerthusiad cydweithredol ar waith


photo credit: GOGA Sunderland/ Foundation of Light

Cyd-destun

Mae Get Out Get Active (GOGA) yn dod â'r bobl anabl lleiaf gweithgar a rhai nad ydynt yn anabl yn ein cymunedau at ei gilydd ac yn eu cefnogi i fod yn weithgar gyda'i gilydd.


Ers 2016, mae GOGA wedi cefnogi dros 40,000 o bobl anabl a heb anabledd trwy dros 3,000 o weithgareddau ac ymyriadau gwahanol. Mae'r rhaglen wedi rhoi cynnig ar a phrofi gwahanol weithgareddau ar draws ei 35 ardal o amgylch y DU. Y bwriad yw helpu i leihau anweithgarwch corfforol ymhlith holl fuddiolwyr y rhaglen, cysylltu pobl â'u cymuned yn well trwy wasanaethau lleol a mynd i'r afael ag unigrwydd cymdeithasol. Mae'r rhaglen yn ymgorffori arferion cynhwysol, yn y pen draw i annog y rhai lleiaf gweithgar yn y gymuned i fod yn fwy gweithgar.


Mae cyfanswm rhaglen GOGA wedi derbyn £7.5m gan fudiadau fel Spirit of 2012, Sport England, ac Ymddiriedolaeth Elusennol Marathon Llundain. Mae Wavehill wedi darparu gwerthusiad prosiect parhaus ers y dechrau.


Methodoleg

Mae Wavehill wedi cydweithio'n agos yn barhaus â phob partner a chyllidwr prosiect ledled y DU i ddatblygu'r fframwaith gwerthuso a sicrhau bod y dysgeidiau'n helpu i lunio ymarfer a chynllunio prosiectau. Pan fydd heriau ynghylch cyflawni wedi digwydd, mae'r dull hwn wedi galluogi newid 'mewn hedfan', gan arwain at ganlyniadau gwell i fuddiolwyr, partneriaid prosiect a chyllidwyr.


Rydym hefyd yn parhau i weithio'n agos gyda thîm y prosiect i adolygu canfyddiadau, i drafod ac archwilio fformatau amgen i ledaenu canfyddiadau'r prosiect. Mae ffocws cryf ar sicrhau bod yr allbynnau hyn yn fwy gweledol a hygyrch sy'n annog mwy o ymgysylltu ar draws ystod ehangach o randdeiliaid.

Effaith

Yn ystod y prosiect hwn, mae ein canfyddiadau wedi dangos yr effaith lwyddiannus y mae GOGA wedi'i chael o fewn cymunedau lleol ac yn genedlaethol. Mae ein canfyddiadau gwerthuso wedi cyfrannu at y rhaglen gan sicrhau £5m o gyllid i GOGA barhau i 2023. Mae wedi helpu i lunio datblygiad 'dull GOGA' fel cysyniad y gellir ei gymhwyso gan bawb sy'n gweithio gyda'r lleiaf gweithredol i ddarparu darpariaeth gynhwysol. Mae GOGA 2020 - 2023, yn profi 'dull GOGA' gyda gwahanol grwpiau poblogaeth. Mae ein canfyddiadau gwerthuso yn bwydo i buro a datblygu'r dull hwn. Mae arwyddion cynnar o'n gwaith gwerthuso yn gadarnhaol.


Adnoddau ychwanegol


Comments


bottom of page