top of page
  • Simon Tanner & Andy Parkinson

Cyngor mewn Lleoliadau Cymunedol (AiCS)

Cyd-destun

Mae llawer o bobl ledled Llundain yn parhau i gael eu heffeithio'n anghymesur gan yr argyfwng costau byw, effeithiau tymor hir Covid19 a chostau ynni uwch. Mae pwysau chwyddiant wedi cyfrannu at dlodi mewn gwaith. Mae ein hymchwil, mewn partneriaeth ag MIME wedi dangos y gall mynediad at gyngor lles cymdeithasol annibynnol o ansawdd da, rhad ac am ddim gallu helpu Llundeinwyr sydd mewn perygl o broblemmau ariannol sylweddol.

Lansiwyd y rhaglen grant Cyngor mewn Lleoliadau Cymunedol (AiCS) yn 2022 gan Faer Llundain ac Awdurdod Llundain Fwyaf (GLA). Gan weithio gydag 11 o sefydliadau cyngor a chymorth yn y gymuned ar draws y brifddinas, o fanciau bwyd i hybiau cymunedol, mae wedi darparu ystod o wybodaeth, cyngor ac arweiniad i gefnogi pobl a allai fod yn profi, neu mewn perygl o broblemmau ariannol. Mae’r partneriaethau yn cynnwys ystod eang o sefydliadau cynghori sy'n gweithio mewn meysydd arbenigol, o fudd-daliadau lles, cyngor ar ddyledion, cefnogaeth i deuluoedd, tai, mewnfudo a materion lloches. Gwelwyd bod y rhaglen yn adeiladu rhwydweithiau ar draws y lleoliadau cyngor hyn i sicrhau bod ceiswyr am gyngor yn gallu cael y cyngor cywir yn hawdd ac yn gyflym.


Dull

Gan weithio ar y cyd â MIME a thîm Awdurdod Llundain Fwyaf (GLA), fe wnaethom ddatblygu fframwaith i ddal a deall effeithiau'r rhaglen Cyngor mewn Lleoliadau Cymunedol (AiCS). Buom yn gweithio'n agos gyda'r 11 partner a ariannwyd i fonitro effeithiau'r ymyriadau hyn ar fywydau pobl sy'n defnyddio'r ystod o wasanaethau sydd ar gael. Aeth ein dull gweithredu y tu hwnt i gasglu data nodweddiadol gan gyfranogwyr a rhanddeiliaid. Mae llawer o bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau hyn fel arfer yn dod o grwpiau ymylol a heb gynrychiolaeth ddigonol, yn aml yn cael cyngor am y tro cyntaf. Gan ddefnyddio dull cymysg, roeddem felly yn gallu dal yr effeithiau ansoddol yn ogystal ag effeithiau meintiol i nodi llawer o effeithiau pellgyrhaeddol o'r rhaglen hon.

Roedd y prosiect hefyd yn ceisio datblygu rhwydwaith i rannu dysgu ac arfer gorau ar draws yr 11 sefydliad cyngor a chymorth yn y gymuned. Fe wnaethom hwyluso gweithdai i helpu i wreiddio'r canfyddiadau sy'n dod i'r amlwg o bob rhan o'r bartneriaeth hon. Mae hyn nid yn unig yn cryfhau'r rhwydwaith o sefydliadau, ond hefyd yn galluogi partneriaid i rannu adnoddau. Roedd hyn yn ei dro yn rhoi cymorth mwy effeithiol ac amserol i geiswyr cyngor.


Effaith

Mae'r gwerthusiad wedi dangos effaith unigol ac ar y cyd y rhaglen Cyngor mewn Lleoliadau Cymunedol (AiCS) ac wedi datblygu dealltwriaeth ddyfnach o'r manteision cymdeithasol ehangach o ddarparu cyngor amserol i gefnogi pobl sy'n wynebu caledi. Mae hefyd wedi darparu sylfaen dystiolaeth ar gyfer budd cost buddsoddi mewn ymyriadau cyngor yn y gymuned.

Roedd ein gwaith yn darparu cyfres o argymhellion ar gyfer y Awdurdod Llundain Fwyaf (GLA), comisiynwyr cynghori, a rhanddeiliaid perthnasol eraill ar y ffordd orau o fynd i'r afael â buddsoddiad yn y dyfodol, a gweithgareddau sy'n cynnwys ymyriadau cyngor yn y gymuned yn y dyfodol.

Mae hyn wedi arwain at Faer Llundain yn cadarnhau ail flwyddyn o gyllid. Bydd y cymorth hwn yn parhau i ddarparu i fuddiolwyr, ble roedd 40-50% ohonynt ddim wedi derbyn unrhyw gyngor o'r blaen. Bydd hefyd yn ehangu cwmpas y cyflawniad, drwy nodi rhagor o leoliadau cymunedol ar draws Llundain a all ddarparu cyngor yn y gymuned. Mae canfyddiadau'r gwerthusiad yn cael eu defnyddio i helpu i ddewis y lleoliadau hyn yn ogystal â'r rhesymeg ar gyfer cyllid yn y dyfodol y tu hwnt i'r amserlen gyfredol a bennir gan Awdurdod Llundain Fwyaf (GLA).

Comments


bottom of page