top of page
  • Writer's pictureWavehill

Gwerthusiad Mannau Lleol ar gyfer Natur 2020-25: Cyfweliadau cwmpasu Hysbysiad Preifatrwydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Wavehill i gynnal gwerthusiad o Leoedd Lleol ar gyfer Natur 2020-25. Nod y gwerthusiad yn fras yw deall effaith Lleoedd Lleol ar gyfer Natur (LPfN) ar lesiant, ffactorau cymdeithasol fel cydlyniant cymunedol, agweddau, a gweithredoedd tuag at natur o fewn cymunedau a sefydliadau ehangach.


Fel rhan o hyn, bydd Wavehill yn cynnal cyfweliadau â staff rheoli, darparu a chefnogi ar draws cynlluniau rhaglen Mannau Lleol ar gyfer Natur (LPfN). Pwrpas y cyfweliadau yw casglu gwybodaeth i gefnogi a chyfarwyddo cwmpas y gwerthusiad a rhoi manylion ar ddarparu Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn gyffredinol yn eich maes gwaith.


Bydd Wavehill dim ond yn defnyddio eich manylion cyswllt at ddibenion y prosiect ymchwil hwn.

Llywodraeth Cymru yw'r rheolwr data ar gyfer yr ymchwil. Bydd Wavehill yn dileu unrhyw ddata personol a ddarperir yn y cyfweliad.


Bydd y wybodaeth a gesglir yn ystod y prosiect yn cael ei chynnwys mewn adroddiad a gyhoeddir ar wefan Llywodraeth Cymru.


Mae eich cyfranogiad yn yr ymchwil hwn yn gwbl wirfoddol. Fodd bynnag, mae eich barn a'ch profiadau yn bwysig er mwyn helpu i lywio polisïau Llywodraeth Cymru.


Y cyswllt ar gyfer yr ymchwil hwn yn Wavehill yw Endaf Griffiths

Rhif ffôn: 0330 1228658


HYSBYSIAD PREIFATRWYDD


Pa ddata personol sydd gennym a ble rydym yn cael y wybodaeth hon?

Diffinnir data personol o dan Reoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU (UK GDPR) fel 'unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson adnabyddadwy y gellir ei defnyddio i’w adnabod yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol drwy gyfeirio at ddynodwr'.


Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu eich manylion cyswllt (enw, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost) i Wavehill. Mae Llywodraeth Cymru yn cadw eich manylion oherwydd eich bod yn ymwneud â rheoli, darparu neu gefnogi un neu fwy o gynlluniau'r Rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur.


Mae eich cyfranogiad yn wirfoddol ac os nad ydych am gymryd rhan neu dderbyn mwy o e-byst, yna ymatebwch i’r e-bost gwahoddiad a chadwech i  ni wybod ac ni fyddwn yn cysylltu efo  chi eto ar gyfer yr ymchwil hwn. Bydd Wavehill ond yn defnyddio'ch manylion cyswllt at ddibenion y gwerthusiad hwn.


Fel rhan o'r cyfweliadau, ni fyddwn yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol ychwanegol heblaw am eich delwedd os ydych yn cytuno i gael eich cyfweliad fideo gael ei recordio.


Efallai y bydd angen i ni recordio'r cyfweliad am resymau gweithredol. Os felly, byddwn yn gwneud hyn yn glir i chi cyn i'r cyfweliad ddechrau, a chewch gyfle i ddweud wrthym os nad ydych yn hapus i'r drafodaeth gael ei recordio. Os cofnodir y cyfweliad, bydd data personol yn cael ei ddileu yn ystod y broses o drawsgrifio. Bydd recordiadau yn cael eu dileu unwaith y bydd y broses hon wedi'i chwblhau. Os na chaiff y drafodaeth ei chofnodi, ni fydd data personol yn cael ei gynnwys mewn nodiadau ysgrifenedig a baratowyd yn ystod neu ar ôl y cyfweliad.


Bydd y cam cwmpasu yn penderfynu ar y dull o ymdrin â'r prosiect ymchwil ac efallai y gofynnir i chi gymryd rhan yng nghamau diweddarach yr ymchwil. Os gofynnir i chi gymryd rhan, byddwch yn derbyn hysbysiad preifatrwydd yn esbonio sut y bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio ac a oes angen i chi ddarparu unrhyw wybodaeth bellach.


Os byddwch yn codi ymholiad neu gŵyn ac yn darparu data personol sy'n gofyn am ymateb, bydd yr ymchwilydd yn anfon y cais at y swyddog perthnasol yn unig ac wedyn yn ei ddileu o'r data ymchwil.

 

Beth yw'r sail gyfreithlon ar gyfer defnyddio eich data?

Y sail gyfreithlon ar gyfer prosesu gwybodaeth yn yr ymarfer casglu data hwn yw ein tasg gyhoeddus; hynny yw, arfer ein hawdurdod swyddogol i ymgymryd â rôl a swyddogaethau craidd Llywodraeth Cymru.


Mae eich cyfranogiad yn hollol wirfoddol. Mae astudiaethau ymchwil fel hyn yn bwysig i Lywodraeth Cymru gasglu gwybodaeth a thystiolaeth y gellir ei gweithredu am ei gallu i gyflawni blaenoriaethau'r llywodraeth.


Pa mor ddiogel yw eich data personol?

Mae gwybodaeth bersonol a ddarperir i Wavehill bob amser yn cael ei storio ar weinydd diogel. Dim ond nifer cyfyngedig o ymchwilwyr sy'n gweithio ar y prosiect hwn y gellir cyrchu'r data. Bydd Wavehill yn defnyddio'r data hwn at ddibenion ymchwil yn unig. Mae gan Wavehill ardystiad ‘Cyber Essentials’.


Mae gan Wavehill weithdrefnau i ddelio ag unrhyw amheuaeth o doriad diogelwch data. Os bydd amheuaeth o doriad,  bydd Wavehill yn adrodd hyn i Lywodraeth Cymru a fydd yn eich hysbysu chi ac unrhyw reoleiddiwr perthnasol lle mae'n ofynnol dan y gyfraith i ni wneud hynny.


Bydd Wavehill yn defnyddio'r wybodaeth sy'n cael ei chasglu i gynhyrchu adroddiad fydd yn cael ei gyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru. Ni fydd yr adroddiad hwn yn cynnwys unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i'ch adnabod chi, os cynhwysir unrhyw sylwadau gennych chi, bydd y rhain yn cael ei ddileu pan rydym yn trosglwyddo’r data i’r adroddiad.


Pa mor hir ydyn ni'n cadw eich data personol?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract, a bydd unrhyw ddata personol nad yw eisoes wedi'i dynnu yn ystod casglu data yn cael ei ddileu gan Wavehill o fewn tri mis i ddiwedd y contract. Mae hyn yn cynnwys eich manylion cyswllt.


Eich Hawliau

O dan GDPR y DU, mae gennych yr hawliau canlynol mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol a roddwch fel rhan o'r gwerthusiad hwn, mae gennych yr hawl:


  • I gael mynediad at gopi o'ch data eich hun;

  • Er mwyn i ni gywiro gwallau yn y data hwnnw;

  • I wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o’ch data (mewn rhai amgylchiadau);

  • Cael eich data ei 'ddileu' (mewn rhai amgylchiadau); a

  • I gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) sef ein rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.

Y manylion cyswllt ar gyfer Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth yw: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF. Ffôn: 0303 123 1113. Gwefan: www.ico.org.uk


Gwybodaeth bellach

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynghylch sut y bydd y data a ddarperir fel rhan o'r astudiaeth hon yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru neu'n dymuno arfer eich hawliau gan ddefnyddio Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol y DU, cysylltwch â:


Enw: Aimee Marks

Cyfeiriad e-bost: Aimee.Marks@gov.wales

Rhif ffôn: 03000 259321

 

Gellir cysylltu â Swyddog Diogelu Data Llywodraeth Cymru yn:

Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ, Ebost: DataProtectionOfficer@gov.cymru.

 

 

Int. Reference 790-24Related Posts

Comments


bottom of page