top of page
  • Writer's pictureWavehill

Prosiect Gardd Furiog Parc yr Esgob: Hysbysiad Preifatrwydd

Sut rydym yn cadw ac yn prosesu eich gwybodaeth

Penodwyd Wavehill gan Ymddiriedolaeth Porth Tywi i gynnal gwerthusiad annibynnol o brosiect Gardd Furiog Parc yr Esgob.


Rydym yn gofyn i bobl sydd wedi cymryd rhan mewn unrhyw agwedd o'r prosiect gwblhau holiadur fel y gallwn gael gwell dealltwriaeth o'r effaith y mae'r prosiect wedi'i chael ar unigolion Mae pobl sy'n cymryd rhan yn yr arolwg wedi cael eu dewis gan dîm y prosiect. Mae cymryd rhan yn yr arolwg yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan cyn neu yn ystod y cyfweliad a gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych.

 

Mae unrhyw wybodaeth bersonol a gesglir fel rhan o'r arolwg yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion i'r arolwg yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain at eich adnabod chi neu'ch sefydliad. Defnyddir y wybodaeth at ddibenion dadansoddi ystadegol ac ymchwil yn unig. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y data ond ni fydd hyn yn adnabod unrhyw unigolion.

 

Bydd Wavehill yn dileu'r holl ddata personol sy'n ymwneud â'r ymchwil hon o fewn chwe mis i ddiwedd y gwerthusiad (a drefnwyd i ddod i ben ym mis Mehefin 2026). Mae eich atebion i'r arolwg wedi'u cysylltu'n ddienw â ffynonellau data eraill at ddibenion ymchwil anfasnachol yn unig, oni bai eich bod yn gofyn i'r cysylltiad hwn beidio â digwydd. Mae'r data dienw yn cael ei gadw'n ddiogel a dim ond at ddibenion ymchwil anfasnachol y caiff ei ddefnyddio. Nid ydym yn rhannu nac yn defnyddio eich gwybodaeth at ddibenion masnachol neu farchnata. 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr holiadur neu'r gwerthusiad yn fwy cyffredinol, cysylltwch â Dr Nikki Vousden yn Wavehill (nikki.vousden@wavehill.com | 0330 1228658) neu Louise Austin yn louiseaustin@tywigateway.org.uk

 

O dan y ddeddfwriaeth diogelu data newydd, mae gennych yr hawl:

  • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Tywi Gateway Trust.

  • Ei gwneud yn ofynnol i Ymddiriedolaeth Porth Tywi gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

  • I (mewn rhai amgylchiadau) wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o'ch data.

  • (Mewn rhai amgylchiadau) Cael eich data ei 'ddileu'.

 

Cysylltwch â Louise Austin os hoffech wneud unrhyw un o'r pethau hyn.


Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth sef y rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.  Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy'r wefan www.ico.org.uk neu ysgrifennwch at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF.

 

Mwy o wybodaeth


Pam mae'r ymchwil hon yn digwydd?

Nod prosiect Gardd Furiog Parc yr Esgob yw adfer yr ardd gegin gaerog ym Mharc yr Esgob/Parc yr Esgob yn Abergwili, i warchod a diogelu nodweddion hanesyddol sydd wedi goroesi a chreu gofod amlswyddogaethol a fydd yn galluogi darparu ystod o wasanaethau iechyd a lles, addysgol, hyfforddiant a chymunedol. Bydd ymgynghori ag ystod eang o ddefnyddwyr a gwirfoddolwyr a chyfranogiad gweithredol yn siapio datblygiad a chyflwyniad dilynol y prosiect.

 

Pa fath o wybodaeth sy'n cael ei chasglu drwy'r arolwg?

Mae'r arolwg yn canolbwyntio ar farn pobl am brofiadau pobl o gymryd rhan yn y prosiect ac unrhyw ganlyniadau canfyddedig o ganlyniad i'r prosiect.

 

Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. ei enw, ei gyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r person hwnnw.

 

Am ba hyd y bydd data personol yn cael ei gadw?

Bydd Wavehill yn cadw data personol yn ystod cyfnod y contract ond bydd yn ei ddileu chwe mis ar ôl i'r contract ddod i ben (y bwriedir iddo ddod i ben ym mis Gorffennaf 2025).


Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gasglwyd? 

Y sail gyfreithiol yw budd cyfreithlon. Mae'r gwerthusiad o brosiect Gardd Furiog Parc yr Esgob yn galluogi Ymddiriedolaeth Porth Tywi i ddeall a yw'r prosiect wedi bod yn effeithiol hyd yn hyn. Felly gellir ei ddefnyddio i hysbysu cyllidwyr y prosiect (Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol) a gweithgareddau yn y dyfodol yn ystod y prosiect ac o fewn rôl a swyddogaethau craidd y sefydliad. Er enghraifft, gellir defnyddio'r wybodaeth a gasglwyd:

  • Penderfynu a oes angen gwneud newidiadau i'r prosiect

  • Deall y dulliau gorau o weithio gyda gwirfoddolwyr

  • Penderfynu a ddylai prosiectau fel hyn barhau yn y dyfodol

Pwy sydd â mynediad at y data personol a gasglwyd drwy'r arolwg?

Bydd gan Wavehill fynediad at ddata personol a gesglir drwy'r arolwg. Ni fydd y data'n cael ei rannu gydag Ymddiriedolaeth Porth Tywi nac unrhyw un arall y tu allan i Wavehill. Bydd Wavehill yn dileu'r holl ddata personol o fewn chwe mis i ddiwedd y prosiect (y disgwylir iddo ddod i ben ym mis Mehefin 2026).


Int. Reference 769-23Related Posts

Comments


bottom of page