top of page
  • Writer's pictureWavehill

Theatr y Palas Hysbysiad Preifatrwydd: Cyfweliadau gyda rhanddeiliaid

Sut ydyn ni’n dal a prosesu’ch gwybodaeth

Mae Wavehill yn cynnal gwerthusiad o ddatblygiad Theatr y Palace ar ran Cyngor Abertawe (CA). 

Defnyddir y wybodaeth a gesglir i helpu CA i ddeall llwyddiant y prosiect a'r effaith y mae wedi'i chael ar yr ardal leol. 


Mae pobl sy'n cymryd rhan yn y gwerthusiad wedi cael eu dewis gan CA yn seiliedig ar lefel eu hymglymiad/diddordeb yn y prosiect. Mae cymryd rhan yn y gwerthusiad yn wirfoddol. Gallwch benderfynu peidio â chymryd rhan cyn neu yn ystod y cyfweliad a gallwch ddewis peidio ag ateb rhai cwestiynau os yw'n well gennych.

 

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol sy’n cael ei gaslu’n rhan o'r cyfweliad yn cael ei chadw'n gyfrinachol. Ni fydd eich atebion yn cael eu cyhoeddi mewn ffordd a allai arwain i rywun i adnabod chi neu'ch sefydliad . Mae'r wybodaeth dim ond yn cael ei defnyddio i lywio'r adroddiad gwerthuso ar gyfer y prosiect hwn. Bydd Wavehill yn cynhyrchu adroddiad yn seiliedig ar y data a gasglwn ond ni fydd hyn yn adnabod unrhyw unigolion.

 

Caiff eich data personol ei ddileu o fewn 6 mis i ddyddiad cau'r contract (rhagwelir y bydd hyn tua Rhagfyr 2024).  Nid ydym yn rhannu nac yn defnyddio eich gwybodaeth at ddibenion masnachol neu farchnata. 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag Oliver Allies (oliver.allies@wavehill.com) neu Neil Stokes yn CA (neil.stokes2@swansea.gov.uk).

 

O dan y GDPR, mae gennych yr hawl:

 

  • I gael mynediad at eich data personol a gedwir gan Gyngor Abertawe

  • Ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Abertawe Taf gywiro unrhyw gamgymeriadau yn y data hwnnw.

  • (Mewn rhai amgylchiadau) I wrthwynebu neu gyfyngu ar brosesu o’ch data.

  • (Mewn rhai amgylchiadau) cael eich data ei 'ddileu'.

 

Cysylltwch â Cyngor Abertawe os hoffech wneud unrhyw un o'r pethau hyn.

 

Os oes gennych unrhyw bryderon ynghylch sut yr ymdriniwyd â'ch data, gallwch gyflwyno cwyn i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth sef y rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer diogelu data.  Gallwch gysylltu â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth ar 01625 545 745 neu 0303 123 1113, drwy'r wefan www.ico.org.uk neu ysgrifennwch at: Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF.

 

Further information


Beth yw Gwerthusiad Theatr y Palas?

Mae'n werthusiad o ddatblygiad adeilad Theatr y Palace yng nghanol dinas Abertawe a ddechreuodd ei adeiladu yn 2021.

 

Beth yw data personol?

Mae data personol yn golygu unrhyw wybodaeth a allai arwain at adnabod unigolyn naill ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd â gwybodaeth arall sydd ar gael yn eang, e.e. ei enw, ei gyfeiriad, neu fanylion sy'n benodol i'r person hwnnw.


Mae'r gwerthusiad yn casglu rhywfaint o ddata personol ar gyfer pob cyfwelydd fel enw a chyfenw.

 

Beth yw'r sail gyfreithiol ar gyfer casglu a phrosesu'r data a gasglwyd? 

Y sail gyfreithiol yw tasg gyhoeddus yr Awdurdod Lleol.

 

Beth yw pwrpas prosesu eich atebion?

Bydd y wybodaeth a gesglir yn cael ei defnyddio i asesu cynnydd, llwyddiant ac effaith y cynllun adfywio. Bydd hefyd yn rhoi cipolwg ar etifeddiaeth y cynllun ar gyfer canol tref Pontypridd.

 

Drwy gymryd rhan, byddwch yn helpu drwy ddarparu safbwyntiau annibynnol, gwybodus ar lwyddiant y cynllun.

 

Internal Ref (700-22)Related Posts

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page