top of page
  • Writer's pictureWavehill

Hybu Safonau Gwaith Da: Llwybr Wavehill i weithle teg a chynhwysol.


Hybu Safonau Gwaith Da.

Mae cael dilysiad allanol, annibynnol o'n harferion gweithredol a chyflogaeth yn ein helpu i feincnodi a monitro ein hymrwymiad i welliant parhaus. Mae hyn yn ein helpu i ddangos ansawdd a gwerth ein gwasanaethau ac i feithrin ymddiriedaeth ymhlith ein cleientiaid a'n gweithwyr. Mae'r  feincnod ar gyfer ein datblygiad parhaus ac yn arddangos ein hymroddiad i safonau proffesiynol, a diwylliant gweithle sydd wedi'i wreiddio yn ein gwerthoedd craidd


Mae'r safonau hyn yn darparu fframwaith i  roi ein hegwyddorion mewn cynlluniau gweithredu mesuradwy. Er enghraifft, rydym wedi ymuno ag Addewid Cynhwysiant MRS sy'n llywio ein cynllun gweithredu EDI, ac  mae ein hardystiad Busnes Bach Gwyrdd yn ein helpu i wella ein perfformiad amgylcheddol fel busnes.


Mae ein hymroddiad i'r egwyddorion hyn hefyd wedi ennill cydnabyddiaeth i ni fel cyflogwr "Gwaith Da" gyda safonau allweddol yn cael eu bodloni yn ein gwahanol leoliadau swyddfa ledled Lloegr. Mae'r rhain yn bwysig gan eu bod yn dangos ein hymrwymiad i fod yn gyflogwr lleol da a chadw at safonau allweddol i'n gweithwyr, yn ogystal â chefnogi'r cymunedau lleol yr ydym ynddynt. Mae'r Siarter Cyflogaeth Da ar gyfer Gorllewin Lloegr a  'r Addewid Gwaith Da ar gyfer y Gogledd-ddwyrain yn  cydnabod ein harferion gwaith yn ein swyddfeydd ym Mryste a Newcastle. Yn fwyaf diweddar, rydym wedi derbyn Safon Gwaith Da Maer Llundain.


Yma rydym yn rhannu rhai elfennau a amlygwyd gan Safon Gwaith Da (GWS) ein hachrediad yn Llundain. Mae hyn yn tynnu sylw at ein cyfraniad i weithle tecach a mwy cynhwysol, tra hefyd yn arddangos ein hymrwymiad i ddenu, cadw a meithrin gweithlu amrywiol a thalentog.

The Mayor of London Good Work Standard plaque sits in Wavehill's London Office
Plac Safon Gwaith Da Maer Llundain ar gyfer Wavehill.

Arferion Recriwtio Tryloyw a Chynhwysol.

Singled y GSW ein pecynnau recriwtio ar gyfer darparu manylion helaeth am yr hyn y gall darpar weithiwr ei ddisgwyl gennym, yn ogystal â'r ystod o fuddion cwmni sydd wedi'u hymgorffori yn ein system werth. Er ein bod yn gweithio'n barhaus i wella ein  harferion recriwtio, rydym wrth ein bodd bod yr ymdrechion yr ydym wedi'u gwneud i wneud ein proses recriwtio yn fwy tryloyw a chynhwysol o ran natur wedi cael eu cydnabod.


Ymrwymiad i Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant.

Nododd y GWS ein hymdrechion i ymgorffori gwelliannau parhaus mewn cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant (EDI) nid yn unig i staff ond i gleientiaid a chymunedau lleol. Nodwyd ein dull o fesur cynnydd ar Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) yn erbyn cynllun gweithredu clir. Mae hyn yn gosod amcanion clir, mesuradwy, gyda'r nod o recriwtio, cadw ac arferion gwaith. Ei nod yw creu gweithle lle mae unigolion o bob cefndir yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu parchu a'u grymuso i gyfrannu eu safbwyntiau a'u doniau unigryw.


Sianeli Cyfathrebu Agored ac Ymgysylltu â Gweithwyr.

Fel cwmni sy'n eiddo i weithwyr, mae ein strwythurau llywodraethu a sut rydym yn gweithredu fel sefydliad yn cael eu llunio gan ein gweithwyr. Mae hyn yn galluogi pawb i gyfrannu a mynegi'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw. Nid yn unig y mae hyn yn dylanwadu ar ein cyfeiriad strategol a diwylliannol, ond mae hefyd yn grymuso ein staff ac yn darparu mwy o atebolrwydd ar draws pob lefel o'r cwmni.


Nodwyd bod cyfathrebu effeithiol ac ymgysylltu â gweithwyr yn gydrannau hanfodol o'n hymrwymiad i'r Safon Gwaith Da (GWS). Gan ganolbwyntio'n benodol ar ein dull o gael sianeli agored ar gyfer casglu adborth gan weithwyr i ymgynghori â gweithwyr ar newidiadau allweddol. Er enghraifft, roedd ein treial pythefnos 9 diwrnod llwyddiannus o  ganlyniad i wrando ar adborth gweithwyr ac archwilio ffyrdd arloesol o hyrwyddo gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.


Gwelliant a Thwf Parhaus.

Er bod achrediad Safon Gwaith Da y Maer yn garreg filltir bwysig i ni, rydym yn cydnabod bod lle i wella bob amser. Rydym yn parhau i fod yn ymroddedig i nodi meysydd lle gallwn wella ein harferion. Drwy feithrin diwylliant o welliant a dysgu parhaus, rydym yn sicrhau ein bod yn parhau i fod ar flaen y gad o ran hyrwyddo tegwch, cynwysoldeb a chyfleoedd i bawb.Comments


bottom of page